คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  8
nurse-01
นางกิ่งดาว สุวรรณพิวัฒน์
ต้นสังกัด รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
093-131-7170
kingdow.dow@hotmail.com
nurse-02
นางจีรยา ศรีประเสริฐศักดิ์
ต้นสังกัด รพ.กลาง
089-027-6668
gbiwty@hotmail.com
Nurse-03
น.ส.อิสรีย์ พยัคฆ์กูล
ต้นสังกัด รพ.สวรรค์ประชารักษ์
081-379-4124
PYK.ISREE@gmail.com
Nurse-04
น.ส.ปิยรัตน์ ฉายารัตน์
ต้นสังกัด รพ.กระทุ่มแบน
087-153-9594
jaja.piyarut@gmail.com
nurse-05
นางรวีวรรณ ต๊ะชมภู
ต้นสังกัด รพ.ท่าสองยาง
084-229-9609
raweewan.manop@gmail.com
nurse-06
น.ส.แจ่มจิต อุยะสิทธารักษ์
ต้นสังกัด รพ.วชิระภูเก็ต
081-597-3727
jamjitu@yahoo.com
Nurse-08
นางสุกฤตา แสงสว่าง
ต้นสังกัด รพ.ยโสธร
081-967-5089
Sukrita_ke@hotmail.com
nurse-08
น.ส.นพมาศ แววจินดา
ต้นสังกัด รพ.จุฬาลงกรณ์
081-619-7020
Noppamast.v@hotmail.com
nurse-09
นางธิตยา โรจนวิภาต
ต้นสังกัด รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
083-584-7446
rojanavipad@gmail.com
nurse-10
นางฐิตารีย์ รุกขชาติ
ต้นสังกัด รพ.อ่างทอง
083-693-5775
Thita5775@outlook.co.th
nurse-11
นางนันทพร สนใจ
ต้นสังกัด รพ.ชุมพลบุรี
088-582-4639
Talip_sonjai@hotmail.com
nurse-12
นางนาทนุช ณุวงศ์ศรี
ต้นสังกัด รพ.ชุมพลบุรี
081-120-3068
Deva9981@gmail.com
nurse-13
นางสุนทรีย์ จันทรังสิยานนท์
ต้นสังกัด ร.พ.ชัยบาดาล
089-061-8469
REWRUNREE@gmail.com
nurse-14
นางอรชร ทับทิมทอง
ต้นสังกัด ร.พ.สุราษฎ์ธานี
084-056-3923
Loveufifa@icloud.com
nurse-15
นางสาวพรทิพย์ เจริญสิทธิชัย
ต้นสังกัด ร.พ.พุทธโสธร
081-436-2472
porntipja@yahoo.co.th
nurse-16
นางหนึ่งฤทัย ไหมเหลือง
ต้นสังกัด ร.พ.พระนครศรีอยุธยา
083-693-6464
nuengjung2012@gmail.com
nurse-17
ร.อ.หญิงณิรัชญา บุญแสน
ต้นสังกัด ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
085-247-5255
maboon333@hotmail.com
nurse-18
นางทานตะวัน สลีวงศ์
ต้นสังกัด ร.พ.สุโขทัย
087-318-5844
pui_tharntawan@hotmail.com
nurse-19
นางสุรางค์ นิลน้อย
ต้นสังกัด ร.พ.วิเศษชัยชาญ
086-701-1670
Surang1676@gmail.com
nurse-20
นางสาววราภรณ์ ศรีวิพันธุ์
ต้นสังกัด ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์
081-805-8777
ningka29@hotmail.com
nurse-21
นางสาวพนิดา ทองระย้า
ต้นสังกัด ร.พ.โพธิ์ทอง
089-140-8423
Pani.w@hotmail.com
nurse-22
นางจันทร์จิรา เชิดปรุ
ต้นสังกัด ร.พ.โพธิ์ทอง
081-866-9306
Janjirak14@gmail.com
nurse-23
นางสาวปิยาภรณ์ แนวทัศน์
ต้นสังกัด ร.พ.สงฆ์
088-426-1969
Forever_k4u29@hotmail.com
nurse-24
นางทราวดี เนตรดุลย์
ต้นสังกัด ร.พ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
081-974-4048
netdun_au@hotmail.com
nurse-25
นางสุนิสา เบญยูนุส
ต้นสังกัด ร.พ.ศูนย์ยะลา
087-397-0697
Sunisamalaiped@gmail.com
nurse-26
นางศศิพัชร บัวแย้ม
ต้นสังกัด ร.พ.บ้านหมี่
086-667-3955
sasiphat-suk@hotmail.com
nurse-27
นางสาวปนัดดา หวานชะเอม
ต้นสังกัด ร.พ.สามพราน
081-844-7175
nurse.daeyes@gmail.com
nurse-28
นางณัฐยา กิจพานิชวิเศษ
ต้นสังกัด สถาบันบำราศนราดูร
080-154-8851
poopae_nattaya@hotmail.com
nurse-29
นางสาวเกศยา มั่งมี
ต้นสังกัด ร.พ.ศรีสังวรสุโขทัย
089-194-8867
ked.mangmee@gmail.com
nurse-30
นางธฤษวรรณ จอมงูเหลือม
ต้นสังกัด ร.พ.ศูนย์ยะลา
084-860-0981
thisawan2508@gmail.com
nurse-31
นางสาวปิยวดี แจกเกาะ
ต้นสังกัด ร.พ.ชลประทาน
087-595-9317
o_on_o@hotmail.com
nurse-32
นางสุมาพร กลิ่นเกิด
ต้นสังกัด ร.พ.รัตนบุรี
085-924-3468
Nub2552@hotmail.com
nurse-33
นางสาวนันท์พุธิตา จันทึกพุฒิพร
ต้นสังกัด ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
081-999-3188
Kittytak@hotmail.com
nurse-34
นางสาวศิริพร ดอกคำ
ต้นสังกัด ร.พ.สุขุมวิท
087-502-5257
Tonaoyrn@gmail.com
nurse-35
นางสุวคนธ์ ภูกองสังข์
ต้นสังกัด ร.พ.ยางตราด
089-841-3134
Tum_chotiga@hotmail.com
nurse-36
นางสาวปวริศา ทันเจริญ
ต้นสังกัด ร.พ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
089-993-3202
Pava_dow@hotmail.com
nurse-37
นางสาวสราทิพย์ แก้วศิริพันธ์
ต้นสังกัด ร.พ.ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
089-636-1941
gift_of_paradise@hotmail.com
nurse-38
นางสาวธมนวรรณ อ่องสุข
ต้นสังกัด ร.พ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
086-356-8973
ongsuk_2@hotmail.com
nurse-38
Lwin Zar Myo
ต้นสังกัด พยาบาลจากประเทศพม่า
097-242-3404
LWINZARMYO@gmail.com
nurse-37
Thu Zar Hlaing
ต้นสังกัด พยาบาลจากประเทศพม่า
097-242-3403
รวมภาพกิจกรรมพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา รุ่นที่ 8
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069640 คน