คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  8
nurse-01
นางกิ่งดาว สุวรรณพิวัฒน์
ต้นสังกัด รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
093-131-7170
kingdow.dow@hotmail.com
nurse-02
นางจีรยา ศรีประเสริฐศักดิ์
ต้นสังกัด รพ.กลาง
089-027-6668
gbiwty@hotmail.com
Nurse-03
น.ส.อิสรีย์ พยัคฆ์กูล
ต้นสังกัด รพ.สวรรค์ประชารักษ์
081-379-4124
PYK.ISREE@gmail.com
Nurse-04
น.ส.ปิยรัตน์ ฉายารัตน์
ต้นสังกัด รพ.กระทุ่มแบน
087-153-9594
jaja.piyarut@gmail.com
nurse-05
นางรวีวรรณ ต๊ะชมภู
ต้นสังกัด รพ.ท่าสองยาง
084-229-9609
raweewan.manop@gmail.com
nurse-06
น.ส.แจ่มจิต อุยะสิทธารักษ์
ต้นสังกัด รพ.วชิระภูเก็ต
081-597-3727
jamjitu@yahoo.com
Nurse-08
นางสุกฤตา แสงสว่าง
ต้นสังกัด รพ.ยโสธร
081-967-5089
Sukrita_ke@hotmail.com
nurse-08
น.ส.นพมาศ แววจินดา
ต้นสังกัด รพ.จุฬาลงกรณ์
081-619-7020
Noppamast.v@hotmail.com
nurse-09
นางธิตยา โรจนวิภาต
ต้นสังกัด รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
083-584-7446
rojanavipad@gmail.com
nurse-10
นางฐิตารีย์ รุกขชาติ
ต้นสังกัด รพ.อ่างทอง
083-693-5775
Thita5775@outlook.co.th
nurse-11
นางนันทพร สนใจ
ต้นสังกัด รพ.ชุมพลบุรี
088-582-4639
Talip_sonjai@hotmail.com
nurse-12
นางนาทนุช ณุวงศ์ศรี
ต้นสังกัด รพ.ชุมพลบุรี
081-120-3068
Deva9981@gmail.com
nurse-13
นางสุนทรีย์ จันทรังสิยานนท์
ต้นสังกัด ร.พ.ชัยบาดาล
089-061-8469
REWRUNREE@gmail.com
nurse-14
นางอรชร ทับทิมทอง
ต้นสังกัด ร.พ.สุราษฎ์ธานี
084-056-3923
Loveufifa@icloud.com
nurse-15
นางสาวพรทิพย์ เจริญสิทธิชัย
ต้นสังกัด ร.พ.พุทธโสธร
081-436-2472
porntipja@yahoo.co.th
nurse-16
นางหนึ่งฤทัย ไหมเหลือง
ต้นสังกัด ร.พ.พระนครศรีอยุธยา
083-693-6464
nuengjung2012@gmail.com
nurse-17
ร.อ.หญิงณิรัชญา บุญแสน
ต้นสังกัด ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
085-247-5255
maboon333@hotmail.com
nurse-18
นางทานตะวัน สลีวงศ์
ต้นสังกัด ร.พ.สุโขทัย
087-318-5844
pui_tharntawan@hotmail.com
nurse-19
นางสุรางค์ นิลน้อย
ต้นสังกัด ร.พ.วิเศษชัยชาญ
086-701-1670
Surang1676@gmail.com
nurse-20
นางสาววราภรณ์ ศรีวิพันธุ์
ต้นสังกัด ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์
081-805-8777
ningka29@hotmail.com
nurse-21
นางสาวพนิดา ทองระย้า
ต้นสังกัด ร.พ.โพธิ์ทอง
089-140-8423
Pani.w@hotmail.com
nurse-22
นางจันทร์จิรา เชิดปรุ
ต้นสังกัด ร.พ.โพธิ์ทอง
081-866-9306
Janjirak14@gmail.com
nurse-23
นางสาวปิยาภรณ์ แนวทัศน์
ต้นสังกัด ร.พ.สงฆ์
088-426-1969
Forever_k4u29@hotmail.com
nurse-24
นางทราวดี เนตรดุลย์
ต้นสังกัด ร.พ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
081-974-4048
netdun_au@hotmail.com
nurse-25
นางสุนิสา เบญยูนุส
ต้นสังกัด ร.พ.ศูนย์ยะลา
087-397-0697
Sunisamalaiped@gmail.com
nurse-26
นางศศิพัชร บัวแย้ม
ต้นสังกัด ร.พ.บ้านหมี่
086-667-3955
sasiphat-suk@hotmail.com
nurse-27
นางสาวปนัดดา หวานชะเอม
ต้นสังกัด ร.พ.สามพราน
081-844-7175
nurse.daeyes@gmail.com
nurse-28
นางณัฐยา กิจพานิชวิเศษ
ต้นสังกัด สถาบันบำราศนราดูร
080-154-8851
poopae_nattaya@hotmail.com
nurse-29
นางสาวเกศยา มั่งมี
ต้นสังกัด ร.พ.ศรีสังวรสุโขทัย
089-194-8867
ked.mangmee@gmail.com
nurse-30
นางธฤษวรรณ จอมงูเหลือม
ต้นสังกัด ร.พ.ศูนย์ยะลา
084-860-0981
thisawan2508@gmail.com
nurse-31
นางสาวปิยวดี แจกเกาะ
ต้นสังกัด ร.พ.ชลประทาน
087-595-9317
o_on_o@hotmail.com
nurse-32
นางสุมาพร กลิ่นเกิด
ต้นสังกัด ร.พ.รัตนบุรี
085-924-3468
Nub2552@hotmail.com
nurse-33
นางสาวนันท์พุธิตา จันทึกพุฒิพร
ต้นสังกัด ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
081-999-3188
Kittytak@hotmail.com
nurse-34
นางสาวศิริพร ดอกคำ
ต้นสังกัด ร.พ.สุขุมวิท
087-502-5257
Tonaoyrn@gmail.com
nurse-35
นางสุวคนธ์ ภูกองสังข์
ต้นสังกัด ร.พ.ยางตราด
089-841-3134
Tum_chotiga@hotmail.com
nurse-36
นางสาวปวริศา ทันเจริญ
ต้นสังกัด ร.พ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
089-993-3202
Pava_dow@hotmail.com
nurse-37
นางสาวสราทิพย์ แก้วศิริพันธ์
ต้นสังกัด ร.พ.ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
089-636-1941
gift_of_paradise@hotmail.com
nurse-38
นางสาวธมนวรรณ อ่องสุข
ต้นสังกัด ร.พ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
086-356-8973
ongsuk_2@hotmail.com
nurse-38
Lwin Zar Myo
ต้นสังกัด พยาบาลจากประเทศพม่า
097-242-3404
LWINZARMYO@gmail.com
nurse-37
Thu Zar Hlaing
ต้นสังกัด พยาบาลจากประเทศพม่า
097-242-3403
รวมภาพกิจกรรมพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา รุ่นที่ 8
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 11660562 คน