คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รายนามคณาจารย์ประจำภาควิชาสาขาวิชาจักษุวิทยา
list-faculty-01 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์  ,  หัวหน้าหน่วยจักษุวิทยาเด็ก


-  พบ.  เกียรตินิยม  (รามาธิบดี)
-  นบ.  (รามคำแหง)
-  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาจักษุวิทยา  (จุฬา)
-  ว.ว  จักษุวิทยา  (จุฬา)
-  อ.ว.  เวชศาสตร์ครอบครัว
-  ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
-  รองประธานวิชาการชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข
-  ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

E-mail : vsakchai@hotmail.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-01-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย  ลีละวงศ์เทวัญ
ฝ่ายแพทยศาสตร์บัณฑิตศึกษา , หัวหน้าหน่วยโรคสายตาและเลนส์สัมผัส
(Refraction  and Contact  Lens)


-  พบ.  (จุฬา)
-  ว.ว.  จักษุวิทยา  (จุฬา)
-  กรรมการชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา
-  รองคณบดี  คณะแพทยศาสตร์  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-mail : wilim@windowslive.com , wilim@tu.ac.th

ผลงานวิชาการ
list-faculty-02 รองศาสตราจารย์นายแพทย์โกศล  คำพิทักษ
ฝ่ายวิจัย , หน่วยกระจกตา (Cornea)


-  พบ.  (จุฬา)
-  ว.ว.  จักษุวิทยา  (จุฬา)
-  อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายผิดปกติด้วยเลเซอร์ (จุฬา)
-  Cornea  and  refractive  surgery  , Royal  Eye  and  Ear  hospital  Melbourne  Australia
-  อนุกรรมการวิจัย  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


E-mail: kosolkampitak@yahoo.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-03 อาจารย์แพทย์หญิงวราภรณ์  มิตรสันติสุข
ฝ่ายทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม , หน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง


-  พบ.  (เชียงใหม่)
-  อ.ว.  จักษุวิทยา  (เชียงใหม่)
-  จักษุตกแต่งเสริมสร้าง  (รามาธิบดี)

E-mail : -

ผลงานวิชาการ
list-faculty-04 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัญชิมา  มะกรวัฒนะ
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา , หัวหน้าหน่วยโรคต้อหิน (Glaucoma)


-  พบ.  (จุฬา)
-  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาจักษุวิทยา  (จุฬา)
-  ว.ว.  จักษุวิทยา  (จุฬา)
-  Certificate  of  Clinical  Glaucoma  and  Surgery  Fellowship  , 
   The  New  York  Eye  and  Ear  Infirmary  ,  New  York  USA 
-  Neuro-Ophthalmology, the New York Eye and Ear Infirmary, New York USA
-  เลขานุการและอนุกรรมการวิชาการ  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

E-mail : manchima123@yahoo.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-05 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล  กาญจนารัณย์
เลขานุการสาขาจักษุวิทยา , หัวหน้าหน่วยเบาหวานจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy)


-  พบ.  (ศิริราช )
-  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาจักษุวิทยา  (มหิดล)
-  ว.ว  จักษุวิทยา  (ศิริราช)
-  อ.ว.  เวชศาสตร์ครอบครัว

E-mail : navapolk@gmail.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-06 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก
ฝ่ายจักษุสาธารณสุข , หน่วยจอประสาทตา


-  พบ.  (รามาธิบดี)
-  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาจักษุวิทยา  (รามาธิบดี)
-  ว.ว.  จักษุวิทยา  (รามาธิบดี)
-  อนุสาขาจอประสาทตา    
-  กรรมการชมรมต้อกระจก  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

E-mail : pb19999@ gmail.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-07 รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล
ฝ่ายบริการวิชาการ , หน่วยจอประสาทตา


-  พบ.  (จุฬาลงกรณ์)
-  วุฒิบัตรจักษุวิทยา  (จุฬาลงกรณ์)
-  อนุสาขาจอประสาทตา  (ราชวิถี)
-  กรรมการชมรมต้อกระจก  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

E-mail : ktcoph@yahoo.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-10 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิมลวรรณ  ตั้งปกาศิต
ฝ่ายจัดฝึกอบรม , หน่วยกระจกตา (Cornea)


-  พบ.  (รามาธิบดี)
-  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาจักษุวิทยา  (เชียงใหม่)
-  อ.ว.  จักษุวิทยา  (เชียงใหม่)
-  อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายผิดปกติด้วยเลเซอร์  (ศิริราช)

E-mail : twimolwan@gmail.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-11 อาจารย์นายแพทย์วรนาถ  ทัตติยกุล
หน่วยกระจกตา (Cornea) , ฝ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์


- แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ รามาธิบดี ม. มหิดล    
- ป. ชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นคลินิก สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
- วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา    
- ประกาศนียบัตรอนุสาขากระจกตา รพ จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย    
- Fellowship in Cornea, External Disease and Refractive Surgery. The Wilmer Eye Institute The Johns Hopkins University School of Medicine,Baltimore,Maryland,USA.

E-mail : numra29@yahoo.co.th

ผลงานวิชาการ
list-faculty-12 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพล  วงษ์คำช้าง
หน่วยจอประสาทตาและสายตาเลือนลาง (Low  Vision  clinic)


-  พบ.  (รามาธิบดี)
-  วุฒิบัตรจักษุวิทยา  (ราชวิถี)
-  อนุสาขาจอประสาทตา  (ราชวิถี)

E-mail : nattatei@yahoo.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหญิงสุพินดา  ลีอมรสิริ
หน่วยจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ  (Uveitis)

-  พบ.  เกียรตินิยมอันดับ  1  (ศิริราช)
-  ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาจักษุวิทยา  (ศิริราช)
-  ว.ว.  จักษุวิทยา  (ศิริราช)
-  อนุสาขา  จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ  (ศิริราช)
-  Ocular  immunology  and  inflammation  , Yale  School  of  Medicine  ,
   Yale  University  ,  CT  USA

E-mail : -

ผลงานวิชาการ
list-faculty-14 อาจารย์แพทย์หญิงสุนทรี  ธิติวิเชียรเลิศ

- พ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ศิริราช)
- ว.ว. จักษุวิทยา (ธรรมศาสตร์)
- Research Fellowship in Neuro-Ophthalmology, Kitasato University, Kanagawa, Japan
- Fellowship in Strabismus, Juntendo University, Tokyo, Japan

E-mail : -

ผลงานวิชาการ
list-faculty-15 อาจารย์นายแพทย์อนุวัชร์  พฤทธิพงศ์สิทธิ์
หน่วยโรคต้อหิน (Glaucoma)


-  พบ.(รามาธิบดี)
-  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาจักษุวิทยา  (สงขลานครินทร์)
-  ว.ว.  จักษุวิทยา  (สงขลานครินทร์)
-  อนุสาขาต้อหิน  (ธรรมศาสตร์)

E-mail : Nucomic@yahoo.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-16 อาจารย์นายแพทย์ ดวงมนตรี โรจน์ดำรงรัตนา
หน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง


-  วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
-  แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : douang007@hotmail.com , doctorthammasat@hotmail.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-18 อาจารย์แพทย์หญิงกัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ
หน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง


- พบ. เกียรตินิยมอับดับ 1 เหรียญทอง (วชิรพยาบาล ม.มหิดล)
- ว.ว. จักษุวิทยา (ธรรมศาสตร์)
- อนุสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ( ธรรมศาสตร์ )

E-mail : katelhinglhing@gmail.com
list-faculty-19 อาจารย์นายแพทย์สุธี อนันต์ประเสริฐ
หน่วยโรคต้อหิน (Glaucoma)


- แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
- วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรอนุสาขาต้อหิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate in Glaucoma, Eye and Ear infirmary, University of Illinois at Chicago, USA

E-mail : sutee_bird13@hotmail.com

ผลงานวิชาการ
อาจารย์นายแพทย์ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล

- พบ.(ธรรมศาสตร์)
- วุฒิบัตรจักษุวิทยา (ธรรมศาสตร์)
- อนุสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (จุฬา)

E-mail : ik_medtu15@hotmail.com
อาจารย์นายแพทย์ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชัย

- หน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตรอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Clinical and Research fellowship in Cornea, Illinois eye and ear infirmary, University of Illinois at Chicago, USA
- Certificate of Global blindness, London School of Hygiene & Tropical Medicine , UK
- Certificate of Community eye health, Unite for sight, Global Health University, Connecticut, USA
-Low vision and cornea fellowship under Takeda science foundation at Nippon Medical School, National Rehabilitation Center for Persons with disabilities and Osaka university, Japan

E-mail : Makorn273@gmail.com

ผลงานวิชาการ
อาจารย์แพทย์หญิงลิสา คงรัตน์

- แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ศิริราช
- วุฒิบัตร (ว.ว) สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Ocular Immunology and Inflammation, Massachusetts Eye Research and Surgery Institution, MA, USA.
อาจารย์แพทย์หญิงพรมพร ภัทรเจียรพันธุ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์


- แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรอนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
  (Cornea and refractive surgery) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- International Fellowship in Cornea-External Ocular Disease and Refractive Surgery,
  Jules Stein Eye Institute, University of California, Los Angeles, California, USA

E-mail : oliveoil22pp@gmail.com
อาจารย์นายแพทย์เทียนชัย ภาสุรกุล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์


- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail : Thein.oph@gmail.com

ผลงานวิชาการ
- A comparison of pterygium surgery recurrence rates after amniotic membrane
  grafting by vicryl versus nylon fixating sutures
  (East Asia in Volume 15 Issue 1, January-July 2020)
- Trends in education and carrier choices after ophthalmology residency training
  in academic year 2017.
  (Eye South East Asia in Volume 15 Issue 2, July-December 2020)
อาจารย์แพทย์หญิงณฤชนก เลิศกุศล

-ปริญญาเกียรตินิยม แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วุฒิบัตร(ว.ว.)เฉพาะทางจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-วุฒิบัตร(ว.ว.)เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จ
  พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
-อนุสาขาต้อหิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์แพทย์หญิงสร้อยศรี เธียรธัญทิพย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์


- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุสาขาต้อหิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6277389 คน