คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รายนามคณาจารย์ประจำภาควิชาสาขาวิชาจักษุวิทยา
list-faculty-01 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์  ,  หัวหน้าหน่วยจักษุวิทยาเด็ก


-  พบ.  เกียรตินิยม  (รามาธิบดี)
-  นบ.  (รามคำแหง)
-  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาจักษุวิทยา  (จุฬา)
-  ว.ว  จักษุวิทยา  (จุฬา)
-  อ.ว.  เวชศาสตร์ครอบครัว
-  ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
-  รองประธานวิชาการชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข
-  ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

E-mail : vsakchai@hotmail.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-01-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย  ลีละวงศ์เทวัญ
ฝ่ายแพทยศาสตร์บัณฑิตศึกษา , หัวหน้าหน่วยโรคสายตาและเลนส์สัมผัส
(Refraction  and Contact  Lens)


-  พบ.  (จุฬา)
-  ว.ว.  จักษุวิทยา  (จุฬา)
-  กรรมการชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา
-  รองคณบดี  คณะแพทยศาสตร์  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-mail : wilim@windowslive.com , wilim@tu.ac.th

ผลงานวิชาการ
list-faculty-02 รองศาสตราจารย์นายแพทย์โกศล  คำพิทักษ
ฝ่ายวิจัย , หน่วยกระจกตา (Cornea)


-  พบ.  (จุฬา)
-  ว.ว.  จักษุวิทยา  (จุฬา)
-  อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายผิดปกติด้วยเลเซอร์ (จุฬา)
-  Cornea  and  refractive  surgery  , Royal  Eye  and  Ear  hospital  Melbourne  Australia
-  อนุกรรมการวิจัย  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


E-mail: kosolkampitak@yahoo.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-03 อาจารย์แพทย์หญิงวราภรณ์  มิตรสันติสุข
ฝ่ายทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม , หน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง


-  พบ.  (เชียงใหม่)
-  อ.ว.  จักษุวิทยา  (เชียงใหม่)
-  จักษุตกแต่งเสริมสร้าง  (รามาธิบดี)

E-mail : -

ผลงานวิชาการ
list-faculty-04 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัญชิมา  มะกรวัฒนะ
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา , หัวหน้าหน่วยโรคต้อหิน (Glaucoma)


-  พบ.  (จุฬา)
-  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาจักษุวิทยา  (จุฬา)
-  ว.ว.  จักษุวิทยา  (จุฬา)
-  Certificate  of  Clinical  Glaucoma  and  Surgery  Fellowship  , 
   The  New  York  Eye  and  Ear  Infirmary  ,  New  York  USA 
-  Neuro-Ophthalmology, the New York Eye and Ear Infirmary, New York USA
-  เลขานุการและอนุกรรมการวิชาการ  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

E-mail : manchima123@yahoo.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-05 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล  กาญจนารัณย์
เลขานุการสาขาจักษุวิทยา , หัวหน้าหน่วยเบาหวานจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy)


-  พบ.  (ศิริราช )
-  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาจักษุวิทยา  (มหิดล)
-  ว.ว  จักษุวิทยา  (ศิริราช)
-  อ.ว.  เวชศาสตร์ครอบครัว

E-mail : navapolk@gmail.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-06 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก
ฝ่ายจักษุสาธารณสุข , หน่วยจอประสาทตา


-  พบ.  (รามาธิบดี)
-  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาจักษุวิทยา  (รามาธิบดี)
-  ว.ว.  จักษุวิทยา  (รามาธิบดี)
-  อนุสาขาจอประสาทตา    
-  กรรมการชมรมต้อกระจก  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

E-mail : pb19999@ gmail.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-07 รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติชัย  อัครพิพัฒน์กุล
ฝ่ายบริการวิชาการ , หน่วยจอประสาทตา


-  พบ.  (จุฬาลงกรณ์)
-  วุฒิบัตรจักษุวิทยา  (จุฬาลงกรณ์)
-  อนุสาขาจอประสาทตา  (ราชวิถี)
-  กรรมการชมรมต้อกระจก  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

E-mail : ktcoph@yahoo.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-10 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิมลวรรณ  ตั้งปกาศิต
ฝ่ายจัดฝึกอบรม , หน่วยกระจกตา (Cornea)


-  พบ.  (รามาธิบดี)
-  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาจักษุวิทยา  (เชียงใหม่)
-  อ.ว.  จักษุวิทยา  (เชียงใหม่)
-  อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายผิดปกติด้วยเลเซอร์  (ศิริราช)

E-mail : twimolwan@gmail.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-11 อาจารย์นายแพทย์วรนาถ  ทัตติยกุล
หน่วยกระจกตา (Cornea) , ฝ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์


- แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ รามาธิบดี ม. มหิดล    
- ป. ชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นคลินิก สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
- วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา    
- ประกาศนียบัตรอนุสาขากระจกตา รพ จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย    
- Fellowship in Cornea, External Disease and Refractive Surgery. The Wilmer Eye Institute The Johns Hopkins University School of Medicine,Baltimore,Maryland,USA.

E-mail : numra29@yahoo.co.th

ผลงานวิชาการ
list-faculty-12 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพล  วงษ์คำช้าง
หน่วยจอประสาทตาและสายตาเลือนลาง (Low  Vision  clinic)


-  พบ.  (รามาธิบดี)
-  วุฒิบัตรจักษุวิทยา  (ราชวิถี)
-  อนุสาขาจอประสาทตา  (ราชวิถี)

E-mail : nattatei@yahoo.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหญิงสุพินดา  ลีอมรสิริ
หน่วยจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ  (Uveitis)

-  พบ.  เกียรตินิยมอันดับ  1  (ศิริราช)
-  ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาจักษุวิทยา  (ศิริราช)
-  ว.ว.  จักษุวิทยา  (ศิริราช)
-  อนุสาขา  จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ  (ศิริราช)
-  Ocular  immunology  and  inflammation  , Yale  School  of  Medicine  ,
   Yale  University  ,  CT  USA

E-mail : -

ผลงานวิชาการ
list-faculty-14 อาจารย์แพทย์หญิงสุนทรี  ธิติวิเชียรเลิศ

- พ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ศิริราช)
- ว.ว. จักษุวิทยา (ธรรมศาสตร์)
- Research Fellowship in Neuro-Ophthalmology, Kitasato University, Kanagawa, Japan
- Fellowship in Strabismus, Juntendo University, Tokyo, Japan

E-mail : -

ผลงานวิชาการ
list-faculty-15 อาจารย์นายแพทย์อนุวัชร์  พฤทธิพงศ์สิทธิ์
หน่วยโรคต้อหิน (Glaucoma)


-  พบ.(รามาธิบดี)
-  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาจักษุวิทยา  (สงขลานครินทร์)
-  ว.ว.  จักษุวิทยา  (สงขลานครินทร์)
-  อนุสาขาต้อหิน  (ธรรมศาสตร์)

E-mail : Nucomic@yahoo.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-16 อาจารย์นายแพทย์ ดวงมนตรี โรจน์ดำรงรัตนา
หน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง


-  วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
-  แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

E-mail : douang007@hotmail.com , doctorthammasat@hotmail.com

ผลงานวิชาการ
list-faculty-18 อาจารย์แพทย์หญิงกัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ
หน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง


- พบ. เกียรตินิยมอับดับ 1 เหรียญทอง (วชิรพยาบาล ม.มหิดล)
- ว.ว. จักษุวิทยา (ธรรมศาสตร์)
- อนุสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ( ธรรมศาสตร์ )

E-mail : katelhinglhing@gmail.com
list-faculty-19 อาจารย์นายแพทย์สุธี อนันต์ประเสริฐ
หน่วยโรคต้อหิน (Glaucoma)


- แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
- วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรอนุสาขาต้อหิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate in Glaucoma, Eye and Ear infirmary, University of Illinois at Chicago, USA

E-mail : sutee_bird13@hotmail.com

ผลงานวิชาการ
อาจารย์นายแพทย์ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล

- พบ.(ธรรมศาสตร์)
- วุฒิบัตรจักษุวิทยา (ธรรมศาสตร์)
- อนุสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (จุฬา)

E-mail : ik_medtu15@hotmail.com
อาจารย์นายแพทย์ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชัย

- หน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตรอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Clinical and Research fellowship in Cornea, Illinois eye and ear infirmary, University of Illinois at Chicago, USA
- Certificate of Global blindness, London School of Hygiene & Tropical Medicine , UK
- Certificate of Community eye health, Unite for sight, Global Health University, Connecticut, USA
-Low vision and cornea fellowship under Takeda science foundation at Nippon Medical School, National Rehabilitation Center for Persons with disabilities and Osaka university, Japan

E-mail : Makorn273@gmail.com

ผลงานวิชาการ
อาจารย์แพทย์หญิงลิสา คงรัตน์

- แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ศิริราช
- วุฒิบัตร (ว.ว) สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Ocular Immunology and Inflammation, Massachusetts Eye Research and Surgery Institution, MA, USA.
อาจารย์แพทย์หญิงพรมพร ภัทรเจียรพันธุ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์


- แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรอนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
  (Cornea and refractive surgery) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- International Fellowship in Cornea-External Ocular Disease and Refractive Surgery,
  Jules Stein Eye Institute, University of California, Los Angeles, California, USA

E-mail : oliveoil22pp@gmail.com
อาจารย์นายแพทย์เทียนชัย ภาสุรกุล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์


- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail : Thein.oph@gmail.com

ผลงานวิชาการ
- A comparison of pterygium surgery recurrence rates after amniotic membrane
  grafting by vicryl versus nylon fixating sutures
  (East Asia in Volume 15 Issue 1, January-July 2020)
- Trends in education and carrier choices after ophthalmology residency training
  in academic year 2017.
  (Eye South East Asia in Volume 15 Issue 2, July-December 2020)
อาจารย์แพทย์หญิงณฤชนก เลิศกุศล

-ปริญญาเกียรตินิยม แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วุฒิบัตร(ว.ว.)เฉพาะทางจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-วุฒิบัตร(ว.ว.)เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จ
  พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
-อนุสาขาต้อหิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์แพทย์หญิงสร้อยศรี เธียรธัญทิพย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์


- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- วุฒิบัตร (ว.ว.) สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุสาขาต้อหิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 5409021 คน