คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา รุ่นที่ 1
nurse-01
นางเกษรา แก้วนิล
ต้นสังกัด โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติปทุมธานี
nurse-02
นางอารยา มงคลโสฬส
ต้นสังกัด โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติปทุมธานี
nurse-03
นางบงกช นาคะประทีป
ต้นสังกัด ศูนย์จักษุรักษา สวนจิตรลดา
กรุงเทพฯ
nurse-04
นางพีระพรรณ มหาธนานุสรณ์
ต้นสังกัด โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
nurse-05
นส.ธารกมล อนุสิทธิ์ศุภการ
ต้นสังกัด โรงพยาบาลลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
nurse-06
วัลย์ลดา วิวัฒน์วนาวงศ์
ต้นสังกัด โรงพยาบาลราชวิถี
กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ
nurse-07
นางชุทิศา หิรัญประเสริฐ
ต้นสังกัด สถาบันราชประชสมาศัย
กรุงเทพฯ
nurse-08
นส.อำไพ ทิพย์อักษร
ต้นสังกัด สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
กรุงเทพฯ
nurse-09
นส.ปัทมา แซมต่างส
ต้นสังกัด โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
จังหวัดปราจีนบุรี
nurse-10
นส.ดวงตา นิ่มศรีทอง
ต้นสังกัด โรงพยาบาลอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
nurse-11
นส.จุฑารัตน์ ทัพอยู่
ต้นสังกัด โรงพยาบาลชลประทาน
จังหวัดนนทบุร
nurse-12
นางมนตบงกช กนกนันทพงศ
ต้นสังกัด โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
nurse-13
นางอัญชลี หล่อนิมิตด
ต้นสังกัด โรงพยาบาลบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก
nurse-14
นางโสรยา อาลีอิสเฮาะ
ต้นสังกัด โรงพยาบาลเกษมราษฏร์
ประชาชื่น กรุงเทพฯ
nurse-15
นางสริพร สิทธิประการ
ต้นสังกัด โรงพยาบาลหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
nurse-16
นส.ตะวัน ด่วนด
ต้นสังกัด โรงพยาบาลสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
nurse-17
พันจ่าอากาศเอกปรีชา เพ็งปรีชา
ต้นสังกัด โรงพยาบาลภูมิพล
กรุงเทพฯ
nurse-18
นางกฤติยา จำปา
ต้นสังกัด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
nurse-19
นายสมบัติ ค้นธอุทิศ
ต้นสังกัด โรงพยาบาลสงฆ์
กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ
nurse-20
นางสุภาภรณ์ ชวนรำลึก
ต้นสังกัด โรงพยาบาลบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069659 คน