คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  1
nurse-01
นางเกษรา  แก้วนิล
ต้นสังกัด  โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์  เฉลิมพระเกียรติปทุมธานี
nurse-02
นางอารยา  มงคลโสฬส
ต้นสังกัด  โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติปทุมธานี
nurse-03
นางบงกช  นาคะประทีป
ต้นสังกัด ศูนย์จักษุรักษา สวนจิตรลดา
กรุงเทพฯ
nurse-04
นางพีระพรรณ  มหาธนานุสรณ์
ต้นสังกัด  โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
nurse-05
นส.ธารกมล  อนุสิทธิ์ศุภการ
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
nurse-06
นางวัลย์ลดา  วิวัฒน์จูนาวงศ
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลราชวิถี
กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ
nurse-07
นางชุทิศา  หิรัญประเสริฐ
ต้นสังกัด  สถาบันราชประชสมาศัย
กรุงเทพฯ
nurse-08
นส.อำไพ  ทิพย์อักษร
ต้นสังกัด  สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
กรุงเทพฯ
nurse-09
นส.ปัทมา  แซมต่างส
ต้นสังกัด  โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
จังหวัดปราจีนบุรี
nurse-10
นส.ดวงตา  นิ่มศรีทอง
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
nurse-11
นส.จุฑารัตน์  ทัพอยู่
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลชลประทาน
จังหวัดนนทบุร
nurse-12
นางมนตบงกช  กนกนันทพงศ
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
nurse-13
นางอัญชลี  หล่อนิมิตด
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก
nurse-14
นางโสรยา  อาลีอิสเฮาะ
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลเกษมราษฏร์
ประชาชื่น กรุงเทพฯ
nurse-15
นางสริพร  สิทธิประการ
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
nurse-16
นส.ตะวัน  ด่วนด
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
nurse-17
พันจ่าอากาศเอกปรีชา เพ็งปรีชา
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลภูมิพล
กรุงเทพฯ
nurse-18
นางกฤติยา  จำปา
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
nurse-19
นายสมบัติ  ค้นธอุทิศ
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลสงฆ์
กรมการแพทย์  กรุงเทพฯ
nurse-20
นางสุภาภรณ์  ชวนรำลึก
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 11660957 คน