คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  6
nurse-01
นางสาวกนกวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์
nurse-02
นางมารินี รูปทอง
Nurse-03
นางจารึก วิบูลย์ศิลป์
Nurse-04
นางวราภรณ์ ภูสุจริต
nurse-05
นางสาวจิตติมา ฟ้ารักษา
nurse-06
นางสาวจุฑารัตน์ ศิริอินทร์
nurse-07
นางดอกอ้อ จันทะมาตร
nurse-08
นางทัศนันท์ เรืองต่อวงศ์
nurse-09
นางสาวทิพวัลย์ ขวนขวาย
nurse-10
นางธนพร เพ่งพิศ
nurse-11
นางสาวนารีรัตน์ เหลาสุภาพ
nurse-12
นางนิภาวรรณ ทับทิม
nurse-13
นางประภัสสร สมิเปรม
nurse-14
นางสาวปิยะนุช ไชยสวัสดิ์
nurse-15
นางสาวพจมาน รุ่งแสง
nurse-16
พ.ต.ท.หญิง พูลสนองศรี โพธิ์สวัสดิ์
nurse-17
นางสาวกัญญา สุทธิพงศ์
nurse-18
นางสาวยุภาพร พูลเพิ่ม
nurse-19
นางรตี รัตนจันทร์
nurse-20
นางเรืองลักษณ์ วงษ์อารีย์
nurse-21
พ.ต.หญิง วรางคณา พยาน้อย
nurse-22
นางจำเนียน ประเสริฐ
nurse-23
นางวราลักษณ์ พลศักดิ์
nurse-24
นางสาววันดี ทองสัมฤทธิ์
nurse-25
นางศิริพร หลิมตระกูล
nurse-26
นางสาวศิริรัตน์ ภูโอบ
nurse-27
นางสลิสา ฮิแต
nurse-28
นางสุดา ปรีดา
nurse-29
ร.อ.หญิง อมรรัตน์ คมคาย
nurse-30
นางอัญชสา พูนเทพ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 11660678 คน