คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  6
nurse-01
นางสาวกนกวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์
nurse-02
นางมารินี รูปทอง
Nurse-03
นางจารึก วิบูลย์ศิลป์
Nurse-04
นางวราภรณ์ ภูสุจริต
nurse-05
นางสาวจิตติมา ฟ้ารักษา
nurse-06
นางสาวจุฑารัตน์ ศิริอินทร์
nurse-07
นางดอกอ้อ จันทะมาตร
nurse-08
นางทัศนันท์ เรืองต่อวงศ์
nurse-09
นางสาวทิพวัลย์ ขวนขวาย
nurse-10
นางธนพร เพ่งพิศ
nurse-11
นางสาวนารีรัตน์ เหลาสุภาพ
nurse-12
นางนิภาวรรณ ทับทิม
nurse-13
นางประภัสสร สมิเปรม
nurse-14
นางสาวปิยะนุช ไชยสวัสดิ์
nurse-15
นางสาวพจมาน รุ่งแสง
nurse-16
พ.ต.ท.หญิง พูลสนองศรี โพธิ์สวัสดิ์
nurse-17
นางสาวกัญญา สุทธิพงศ์
nurse-18
นางสาวยุภาพร พูลเพิ่ม
nurse-19
นางรตี รัตนจันทร์
nurse-20
นางเรืองลักษณ์ วงษ์อารีย์
nurse-21
พ.ต.หญิง วรางคณา พยาน้อย
nurse-22
นางจำเนียน ประเสริฐ
nurse-23
นางวราลักษณ์ พลศักดิ์
nurse-24
นางสาววันดี ทองสัมฤทธิ์
nurse-25
นางศิริพร หลิมตระกูล
nurse-26
นางสาวศิริรัตน์ ภูโอบ
nurse-27
นางสลิสา ฮิแต
nurse-28
นางสุดา ปรีดา
nurse-29
ร.อ.หญิง อมรรัตน์ คมคาย
nurse-30
นางอัญชสา พูนเทพ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069649 คน