คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  4
nurse-01
นางสาวจงกล ภิรมย์พร
รพ.ธรรมศสาตร์เฉลิมพระเกียรติ
nurse-02
นางวิภาวี เหล่าเทิดพงษ์
รพ.ธรรมศสาตร์เฉลิมพระเกียรติ
Nurse-03
นางเสาวณิต เมืองโคตร
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชีนี
nurse-04
นางจารุภา หลักคำ
รพ.มหาราชนครราชสีมา
nurse-05
นางสุดารัตน์ เสริมวิชิตชัย
รพ.มหาราชนครราชสีมา
nurse-06
นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์
รพ.สงฆ์
nurse-07
พต.หญิง นุชจรี บุณยรัตพันธุ์
nurse-08
นางคันธารส ปานเล็ก
ศูนย์จักษุรักษาสวนจิตรลดา
กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง
nurse-09
จ่าอากาศเอก วรชาติ จุมพลน้อย
สถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ
nurse-10
นาวาอากาศตรี หญิง นภัสสร คงปั้น
รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ
nurse-11
น.ส.วริศนันท์ วิเศษกุลษาบาล
รพ.หาวิทยาลัยบูรพา
nurse-12
นางทิพย์รัตน์ ศรีเวียง
รพ. พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
nurse-13
น.ส.ชาลิสา สุคนธา
รพ.นครพิงค์
nurse-14
น.ส.วันทนา ลีพิทักษ์วัฒนา
รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช
nurse-15
พต. หญิง ภัทรินทร์ สุขเอี่ยม
รพ.ตำรวจ
nurse-16
น.ส.จรัสศรี แก้วมณี
รพ. บ้านหมี่
nurse-17
นางเพ็ญศิริ เวชชศาสตร์
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
nurse-18
น.ส.สุธิดา จันทร์อุ่ย
รพ.สุไหงโก-ลก
nurse-19
นางปุณณดา หนุนภักดี
รพ.ราชบุรี
nurse-20
นางอังคณา เวชพร
รพ.พิจิตร
nurse-21
นางสุวภัทร แสงแก้ว
รพ.สงขลานครินทร์
nurse-22
นางวนภา อินทรสุข
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
nurse-23
น.ส.สรัลพร ไชยรัญ
RSU Haelth Care
nurse-24
พันจ่าเอก หญิง ลัดดา แสนศรี
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
nurse-25
น.ส.สุขวสา อาวสกุลสุทธิ
รพ.สิรินธร
nurse-26
นางลักขณา สุขสวาท
รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์
nurse-27
น.ส.อมนิณฐิตา เจริญสลุง
รพ.ลพบุรี
nurse-28
นางประคอง สุวรรณชาติ
รพ.กาฬสินธุ์
nurse-29
นางกชพรรณ อัญฤาชัย
รพ.นครปฐม
nurse-30
นางสมพร เหลี่ยมเย็นใจ
รพ.ราชวีถี
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 11660799 คน