คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  4
nurse-01
นางสาวจงกล ภิรมย์พร
รพ.ธรรมศสาตร์เฉลิมพระเกียรติ
nurse-02
นางวิภาวี เหล่าเทิดพงษ์
รพ.ธรรมศสาตร์เฉลิมพระเกียรติ
Nurse-03
นางเสาวณิต เมืองโคตร
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชีนี
nurse-04
นางจารุภา หลักคำ
รพ.มหาราชนครราชสีมา
nurse-05
นางสุดารัตน์ เสริมวิชิตชัย
รพ.มหาราชนครราชสีมา
nurse-06
นางสุมาลี ยุทธวรวิทย์
รพ.สงฆ์
nurse-07
พต.หญิง นุชจรี บุณยรัตพันธุ์
nurse-08
นางคันธารส ปานเล็ก
ศูนย์จักษุรักษาสวนจิตรลดา
กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง
nurse-09
จ่าอากาศเอก วรชาติ จุมพลน้อย
สถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ
nurse-10
นาวาอากาศตรี หญิง นภัสสร คงปั้น
รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ
nurse-11
น.ส.วริศนันท์ วิเศษกุลษาบาล
รพ.หาวิทยาลัยบูรพา
nurse-12
นางทิพย์รัตน์ ศรีเวียง
รพ. พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
nurse-13
น.ส.ชาลิสา สุคนธา
รพ.นครพิงค์
nurse-14
น.ส.วันทนา ลีพิทักษ์วัฒนา
รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช
nurse-15
พต. หญิง ภัทรินทร์ สุขเอี่ยม
รพ.ตำรวจ
nurse-16
น.ส.จรัสศรี แก้วมณี
รพ. บ้านหมี่
nurse-17
นางเพ็ญศิริ เวชชศาสตร์
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
nurse-18
น.ส.สุธิดา จันทร์อุ่ย
รพ.สุไหงโก-ลก
nurse-19
นางปุณณดา หนุนภักดี
รพ.ราชบุรี
nurse-20
นางอังคณา เวชพร
รพ.พิจิตร
nurse-21
นางสุวภัทร แสงแก้ว
รพ.สงขลานครินทร์
nurse-22
นางวนภา อินทรสุข
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
nurse-23
น.ส.สรัลพร ไชยรัญ
RSU Haelth Care
nurse-24
พันจ่าเอก หญิง ลัดดา แสนศรี
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
nurse-25
น.ส.สุขวสา อาวสกุลสุทธิ
รพ.สิรินธร
nurse-26
นางลักขณา สุขสวาท
รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์
nurse-27
น.ส.อมนิณฐิตา เจริญสลุง
รพ.ลพบุรี
nurse-28
นางประคอง สุวรรณชาติ
รพ.กาฬสินธุ์
nurse-29
นางกชพรรณ อัญฤาชัย
รพ.นครปฐม
nurse-30
นางสมพร เหลี่ยมเย็นใจ
รพ.ราชวีถี
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069653 คน