คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  2
nurse-01
น.ส.จีระกานต์  สุขเมือง
รพ.เพชรบูรณ์
nurse-02
นางจริยา  แสงสุระเดช
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
จ.ปราจีนบุรี
nurse-03
นางจรูญ  อินทร์บำรุง
รพ.ราชวิถี  กทม.
nurse-04
นายไชยา  เพชรงาม
รพ.สงฆ์  กทม.
nurse-05
น.ส.ชฎาพร  คำตา
รพ.กรุงเทพพัทยา  จ.ชลบุรี
nurse-06
นางณัฐสุดา  เสมทรัพย
สถาบันสุขภาพเด็กฯ
nurse-07
น.ส.ณัฐกานต์  จันทรโอภาส
รพ.โพธาราม  จ.ราชบุรี
nurse-08
นางเตือนตา  น้อยพิทักษ์
รพ.สามพราน  จ.นครปฐม
nurse-09
น.ส.ทิพย์วาที  องค์วิจารณ์
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
nurse-10
นางนัฏฐิมา  อินทร์ทองปาน
รพ.สุราษฎ์ธานี
nurse-11
น.ส.นิสาวรรณ  นิพัทธสัจก์
ศูนย์จักษุรักษาสวนจิตรลดา
nurse-12
น.ส.นุชนารถ  กันโต
รพ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
nurse-13
นางนัยนา  อำไพ
รพ.ลพบุรี
nurse-14
นางปิติพร  ก้องประเสริฐกุล
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
nurse-15
น.ส.ผจงจิต  วีรกิจ
รพ.กรุงเทพภูเก็ต
nurse-16 น.ส.พิสมัย  คำโคกกรวด
รพ.สินแพทย์  กทม.
nurse-17
น.ส.รพีวรรณ  วรนารถ
รพ.พุทธชินราช  จ.พิษณุโลก
nurse-18
นาวาตรีหญิงวัชรา  ศรีตะวัน
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
แพทย์ทหารเรือ
nurse-19
นางลัดดา  บุญยัง
รพ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี
nurse-20
คุณศรีจิตรี  สุ่นปาน
สถาบันสุขภาพเด็กฯ
nurse-21
นางสายฝน  กุมมาน้อย
รพ.สิงห์บุรี
nurse-22
นางสุภาพร  ศุภรวิชญานนท
รพ.มหาสารคาม
nurse-23
น.ส.สรัญยา  ลิ้มสายพรหม
รพ.สวรรค์ประชารักษ์
จ.นครสวรรค์
nurse-24
น.ส.เหมือนชนก สุวรรณโสภา
รพ.ขอนแก่น
nurse-25 น.ส.อุทุมพร  วังแสน
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
   
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 11660910 คน