คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  2
nurse-01
น.ส.จีระกานต์  สุขเมือง
รพ.เพชรบูรณ์
nurse-02
นางจริยา  แสงสุระเดช
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
จ.ปราจีนบุรี
nurse-03
นางจรูญ  อินทร์บำรุง
รพ.ราชวิถี  กทม.
nurse-04
นายไชยา  เพชรงาม
รพ.สงฆ์  กทม.
nurse-05
น.ส.ชฎาพร  คำตา
รพ.กรุงเทพพัทยา  จ.ชลบุรี
nurse-06
นางณัฐสุดา  เสมทรัพย
สถาบันสุขภาพเด็กฯ
nurse-07
น.ส.ณัฐกานต์  จันทรโอภาส
รพ.โพธาราม  จ.ราชบุรี
nurse-08
นางเตือนตา  น้อยพิทักษ์
รพ.สามพราน  จ.นครปฐม
nurse-09
น.ส.ทิพย์วาที  องค์วิจารณ์
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
nurse-10
นางนัฏฐิมา  อินทร์ทองปาน
รพ.สุราษฎ์ธานี
nurse-11
น.ส.นิสาวรรณ  นิพัทธสัจก์
ศูนย์จักษุรักษาสวนจิตรลดา
nurse-12
น.ส.นุชนารถ  กันโต
รพ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
nurse-13
นางนัยนา  อำไพ
รพ.ลพบุรี
nurse-14
นางปิติพร  ก้องประเสริฐกุล
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
nurse-15
น.ส.ผจงจิต  วีรกิจ
รพ.กรุงเทพภูเก็ต
nurse-16 น.ส.พิสมัย  คำโคกกรวด
รพ.สินแพทย์  กทม.
nurse-17
น.ส.รพีวรรณ  วรนารถ
รพ.พุทธชินราช  จ.พิษณุโลก
nurse-18
นาวาตรีหญิงวัชรา  ศรีตะวัน
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
แพทย์ทหารเรือ
nurse-19
นางลัดดา  บุญยัง
รพ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี
nurse-20
คุณศรีจิตรี  สุ่นปาน
สถาบันสุขภาพเด็กฯ
nurse-21
นางสายฝน  กุมมาน้อย
รพ.สิงห์บุรี
nurse-22
นางสุภาพร  ศุภรวิชญานนท
รพ.มหาสารคาม
nurse-23
น.ส.สรัญยา  ลิ้มสายพรหม
รพ.สวรรค์ประชารักษ์
จ.นครสวรรค์
nurse-24
น.ส.เหมือนชนก สุวรรณโสภา
รพ.ขอนแก่น
nurse-25 น.ส.อุทุมพร  วังแสน
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
   
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069658 คน