คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  3
nurse-01
น.ส.ประภา  ยอดแก้ว
รพ.ธรรมศาสตร์
nurse-02
น.ส.สุดา  นิลรัตน์
รพ.ระนอง
nurse-03
นางสุนิสา  ทองกำพร้า
รพ.บ้านแพ้ว
nurse-04
นางฉวีวรรณ์  ตั้งทรงเรือง
รพ.บัวใหญ่
nurse-05
น.ส.ฐิรชญา  คำจิตร์
รพ.สิริโรจน์
nurse-06
นางเขมจิรา  ชื่นภาภรณ์
รพ.ปากช่องนานา
nurse-07
น.ส.จุไรรัตน์  สุวรรณมณ
ศูนย์จักษุรักษาสวนจิตลดา
nurse-08
นางสมพร  ประยุรนันท์
รพ.โนนสูง
nurse-09
นางนิศมา  โทสันทัด
รพ.มหาสารคาม
nurse-10
นท.หญิงรัตนา  เจตนเสน
รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ
nurse-11
น.ส.รัชฎาวัล  ปัญญาภักดี
รพ.สงฆ์
nurse-12
นางสาวสุนีย์  เกษดำวงพันธ์
สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี
nurse-13
น.ส.ศศิมา  ดิษรไชยวงศ์
รพ.บำรุงราษฎร์
nurse-14
พท.หญิงวิไล  เอี่ยมรักษา
รพ.พระมงกุฎเกล้า
nurse-15
น.ส.ตระหนักจิต  ชสุวรรณ
รพ.เมตตาประชารักษ์(ไร่ขิง)
nurse-16
น.ส.ลักษณา  สุจินพรัหม
สนง.บรรเทาทุกข์
nurse-17
นางดารา  ณ  นรงค์
รพ.ลพบุรี
nurse-18
นางพนมพร  สุคติศิริอุดม
รพ.สวรรค์ประชารักษ์
nurse-19
นางภัทริน  สลับ
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
nurse-20
พ.อ.ต.กิตติพงค์  ยารังสี
สถาบันเวชศาสตร์ฯการบิน
nurse-21
นางสาวสยุมพร สอนดอนไพร
รพ.ธรรมศาสตร์
nurse-22
นางสาวรัชฎาวรรณ แสวงเจริญ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
nurse-23
นางณัฐพร  พงค์ชำนะภัย
รพ.เพชรบูรณ์
nurse-24
นางสาววรรณา  เหมะธุลิน
รพ.สกลนคร
nurse-25
นางสาวศุภิศรา  โพธิ์ช่วย
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
   
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 11660853 คน