คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  3
nurse-01
น.ส.ประภา  ยอดแก้ว
รพ.ธรรมศาสตร์
nurse-02
น.ส.สุดา  นิลรัตน์
รพ.ระนอง
nurse-03
นางสุนิสา  ทองกำพร้า
รพ.บ้านแพ้ว
nurse-04
นางฉวีวรรณ์  ตั้งทรงเรือง
รพ.บัวใหญ่
nurse-05
น.ส.ฐิรชญา  คำจิตร์
รพ.สิริโรจน์
nurse-06
นางเขมจิรา  ชื่นภาภรณ์
รพ.ปากช่องนานา
nurse-07
น.ส.จุไรรัตน์  สุวรรณมณ
ศูนย์จักษุรักษาสวนจิตลดา
nurse-08
นางสมพร  ประยุรนันท์
รพ.โนนสูง
nurse-09
นางนิศมา  โทสันทัด
รพ.มหาสารคาม
nurse-10
นท.หญิงรัตนา  เจตนเสน
รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ
nurse-11
น.ส.รัชฎาวัล  ปัญญาภักดี
รพ.สงฆ์
nurse-12
นางสาวสุนีย์  เกษดำวงพันธ์
สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี
nurse-13
น.ส.ศศิมา  ดิษรไชยวงศ์
รพ.บำรุงราษฎร์
nurse-14
พท.หญิงวิไล  เอี่ยมรักษา
รพ.พระมงกุฎเกล้า
nurse-15
น.ส.ตระหนักจิต  ชสุวรรณ
รพ.เมตตาประชารักษ์(ไร่ขิง)
nurse-16
น.ส.ลักษณา  สุจินพรัหม
สนง.บรรเทาทุกข์
nurse-17
นางดารา  ณ  นรงค์
รพ.ลพบุรี
nurse-18
นางพนมพร  สุคติศิริอุดม
รพ.สวรรค์ประชารักษ์
nurse-19
นางภัทริน  สลับ
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
nurse-20
พ.อ.ต.กิตติพงค์  ยารังสี
สถาบันเวชศาสตร์ฯการบิน
nurse-21
นางสาวสยุมพร สอนดอนไพร
รพ.ธรรมศาสตร์
nurse-22
นางสาวรัชฎาวรรณ แสวงเจริญ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
nurse-23
นางณัฐพร  พงค์ชำนะภัย
รพ.เพชรบูรณ์
nurse-24
นางสาววรรณา  เหมะธุลิน
รพ.สกลนคร
nurse-25
นางสาวศุภิศรา  โพธิ์ช่วย
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
   
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069655 คน