คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาจักษุวิทยา
รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2549 (ระยะเวลาอบรม 1 กรกฎาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2550)
human-resource-13
นพ.ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์
สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข
ต้นสังกัด อิสระ
รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2552 (ระยะเวลาอบรม 1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553)
human-01
รท.นพ.จาตุชาญ (วรวิทย์)
อึ้งภูรีเสถียร
สาขาจอประสาทตา
ต้นสังกัด อิสระ
human-02
พญ.ปิยะดา พูลสวัสดิ์
สาขาโรคต้อหิน
ต้นสังกัด อิสระ
รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2553 (ระยะเวลาอบรม 1 กรกฎาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554)
human-resource-14
นพ.ณรงค์ ตั้งภากรณ์
สาขาโรคต้อหิน
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-15
พญ.พรรณวิภา ผลชีวิน
สาขากระจกตา
ต้นสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์ ชลบุรี
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554 (ระยะเวลาอบรม 1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555)
human-resource-16
นพ.อนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์
สาขาโรคต้อหิน
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-17
พญ.สุรีพร ภัทรสุวรรณ
สาขากระจกตา
ต้นสังกัด โรงพยาบาลชลประทาน
human-resource-18
นพ.วรพัฒน์ นิจจรัลกุล
สาขาจอประสาทตา
ต้นสังกัด โรงพยาบาลยะลา
รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2555 (ระยะเวลาอบรม 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556)
human-resource-10
พญ.ทิพย์นภา พัฒนธำรงเกษม
สาขาโรคต้อหิน
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-33.jpg
พญ.นีรุชา วิชัยบุญ
สาขากระจกตา
ต้นสังกัด อิสระ
รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2556 (ระยะเวลาอบรม 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557)
human-resource-h6_1
พญ.รวิหาร จารุเกษตรพร
สาขาต้อหิน
human-resource-h6_2
พญ.ณัฎฐ์ วิศาลเวทย์
สาขาต้อหิน
human-resource-h6_3
พญ.บุญยาพร จันทรจำนง
สาขาต้อหิน
รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 (ระยะเวลาอบรม 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558)
human-resource-h7_1
นพ.นพพล ชัยเจริญสุขเกษม
สาขาจอประสาทตา
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-h7_2
พญ.ฐณิชยา เหรียญภิญญวัฒน์
สาขากระจกตา
ต้นสังกัด โรงพยาบาลระยอง
รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2558 (ระยะเวลาอบรม 1 กรกฎาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)
human-resource-h8_1
พญ.วรรณิศา ศุภเจียรพันธ์
สาขา กระจกตา
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-h8_2
พญ.สุรักษ์ พัฒนกนก(หมอปอย)
สาขา ต้อหิน
ต้นสังกัด โรงพยาบาลปากช่อง
human-resource-h8_3
นพ.ทศพร ยอดเมือง
สาขา ต้อหิน
ต้นสังกัด โรงพยาบาลพะเยา
human-resource-h8_4
นพ.นวชน สิริกาญจนพล(หมออาร์ม)
สาขา จอประสาทตา
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-h8_5
นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
สาขา จอประสาทตา
ต้นสังกัด โรงพยาบาลสงขลา
รุ่นที่ 9

นพ.สุธี อนันต์ประเสริฐ

พญ.สุธนี สนธิรติ

พญ.สุมาพร ตรีวัชรานนท์
รุ่นที่ 10

นพ.เกียรติ ถีวุฒิตา

พญ.ภาวินี อมรพันธางค์

นพ.ประธาน ปิยสุนทร

นพ.ดิษณ์กร คชไกร

พญ.ปวีณ์พร นิศารัตน์
รุ่นที่ 11

นพ.ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชัย

นพ.อนันต์ พรมาตา
นายแพทย์ชำนาญการ

พ.ต.ต.หญิงเบญญาภา
สุรเกียรติชานุกูล

พญ.พูลทิพย์ เจริญผล

พญ.ลิสา ฉัตรสุทธิพงษ์

Kham Od Nouansavanh.MD
รุ่นที่ 12

พญ.จิรนันท์ ทรัพย์ทวีผลบุญ
สาขาโรคต้อหิน

พญ. พรมพร ภัทรเจียรพันธุ์
สาขากระจกตา

พญ.นัทวรรณ สุดจินดา
สาขาจอประสาทตา

พญ.อัมพิกา พรจินดารักษ์
สาขาจอประสาทตา

พญ.กัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ
สาขาโรคเบ้าตาและ
ศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา

Tor Kry Tha
Retina fellow

Sorn Bottomalen
Retina fellow

Bunseng Sea
Glaucoma fellow
รุ่นที่ 13

พญ.ชนม์วรัตถ์ ภัทรพงศ์ดิลก
สาขาโรคต้อหิน

นพ.ณัฐดนัย ปิ่นคำ
สาขาโรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่ง
เสริมสร้างทางตา

นพ.ณัฐเดช รัตนอร่าม
สาขากระจกตา

พญ.อัยรฎา ศิริกฤษฎา
สาขา จอประสาทตา

นพ.ชาติชาย วิภูษณวิทย์
สาขาจอประสาทตา

พญ.ประภาพร เทียนอำพร
สาขาโรคต้อหิน
รุ่นที่ 14

พญ.ศศิวรินทร์ หลวงพิทักษ์ชุมพล
สาขา กระจกตาและการผ่าตัด
แก้ไขสายตาผิดปกติ

พญ.อรณิชา ศรีวนิชย์
สาขา กระจกตาและการผ่าตัด
แก้ไขสายตาผิดปกติ

นพ.เทียนชัย ภาสุรกุล
สาขา จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

พญ.ธาราวดี ชวรุ่ง
สาขา จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

พญ.ชญานี เพ็ญเพียร
สาขา ต้อหิน

พญ.ณฤชนก เลิศกุศล
สาขา ต้อหิน

นพ.ธีร์ ว่องวุฒิกำจร
สาขา จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

นพ.วิทวัส ทรัพย์ธนากร
สาขา จักษุวิทยาเด็กและตาเข
รุ่นที่ 15

พญ.กนิษฐา กิตยารักษ์
สาขา จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

พญ.กรอบกาญจน์ วิชิตนาค
สาขา จักษุวิทยาเด็กและตาเข

นพ.คมกฤช มะหะสิทธิ์
สาขา จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

นพ.ภูเบศ เนียมประดิษฐ์
สาขา ศัลยกรรมจักษุตกแต่ง
และเสริมสร้าง

พญ.สร้อยศรี เธียรธัญทิพย์
สาขา ต้อหิน

พญ.อรณิชา ศรีวนิชย์
สาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไข
สายตาผิดปกติ
รุ่นที่ 16

พญ. โศภิตา อนันตมงคลกุล
Pediatric Ophthalmology
ต้นสังกัด กรุงเทพสิริโรจน์

นพ.เอกชนก วัชรปัญจมาศ
Cornea and Refractive Surgery
ต้นสังกัด โรงพยาบาลพุทธโสธร

นพ. กฤษฏิ์รัฐ พาณิชย์ทวีกุล
Vitreoretinal
ต้นสังกัด อิสระ

พญ. จุไรพร สันติร่วมใจรักษ์
Glaucoma
ต้นสังกัด อิสระ

พญ. ณิชกานต์ สุขศิริลักษณ์
OPRC
ต้นสังกัด อิสระ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069551 คน