คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด  ภาควิชาจักษุวิทยา
รุ่นที่  1  ปีการศึกษา  2549  (ระยะเวลาอบรม  1  กรกฎาคม  2549  -  30  มิถุนายน  2550)
human-resource-13
นพ.ศุภชัย  กิจศิริไพบูลย์
สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข
ต้นสังกัด  อิสระ
   
รุ่นที่  2  ปีการศึกษา  2552  (ระยะเวลาอบรม  1  กรกฎาคม  2552  -  30  มิถุนายน  2553)
human-01
รท.นพ.จาตุชาญ  (วรวิทย์)
อึ้งภูรีเสถียร
สาขาจอประสาทตา
ต้นสังกัด  อิสระ
human-02
พญ.ปิยะดา  พูลสวัสดิ์
สาขาโรคต้อหิน
ต้นสังกัด อิสระ
 
รุ่นที่  3  ปีการศึกษา  2553  (ระยะเวลาอบรม  1  กรกฎาคม  2553  -  30  มิถุนายน  2554)
human-resource-14
นพ.ณรงค์  ตั้งภากรณ์
สาขาโรคต้อหิน
ต้นสังกัด  อิสระ
human-resource-15
พญ.พรรณวิภา  ผลชีวิน
สาขากระจกตา
ต้นสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์ ชลบุรี
 
รุ่นที่  4  ปีการศึกษา  2554  (ระยะเวลาอบรม  1  กรกฎาคม  2554  -  30  มิถุนายน  2555)
human-resource-16
นพ.อนุวัชร์  พฤทธิพงศ์สิทธิ์
สาขาโรคต้อหิน
ต้นสังกัด  อิสระ
human-resource-17
พญ.สุรีพร  ภัทรสุวรรณ
สาขากระจกตา
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลชลประทาน
human-resource-18
นพ.วรพัฒน์  นิจจรัลกุล
สาขาจอประสาทตา
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลยะลา
รุ่นที่  5  ปีการศึกษา  2555  (ระยะเวลาอบรม  1  กรกฎาคม  2555  -  30  มิถุนายน  2556)
human-resource-10
พญ.ทิพย์นภา  พัฒนธำรงเกษม
สาขาโรคต้อหิน
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-33.jpg
พญ.นีรุชา  วิชัยบุญ
สาขากระจกตา
ต้นสังกัด  อิสระ
 
รุ่นที่  6  ปีการศึกษา  2556  (ระยะเวลาอบรม  1  กรกฎาคม  2556  -  30  มิถุนายน  2557)
human-resource-h6_1
พญ.รวิหาร จารุเกษตรพร
สาขาต้อหิน
human-resource-h6_2
พญ.ณัฎฐ์ วิศาลเวทย์
สาขาต้อหิน
human-resource-h6_3
พญ.บุญยาพร จันทรจำนง
สาขาต้อหิน
รุ่นที่  7  ปีการศึกษา  2557  (ระยะเวลาอบรม  1  กรกฎาคม  2557  -  30  มิถุนายน  2558)
human-resource-h7_1
นพ.นพพล ชัยเจริญสุขเกษม
สาขาจอประสาทตา
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-h7_2
พญ.ฐณิชยา เหรียญภิญญวัฒน์
สาขากระจกตา
ต้นสังกัด โรงพยาบาลระยอง
 
รุ่นที่  8  ปีการศึกษา  2558  (ระยะเวลาอบรม  1  กรกฎาคม  2558  -  30  มิถุนายน  2559)
human-resource-h8_1
พญ.วรรณิศา ศุภเจียรพันธ์
สาขา กระจกตา
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-h8_2
พญ.สุรักษ์ พัฒนกนก(หมอปอย)
สาขา ต้อหิน
ต้นสังกัด โรงพยาบาลปากช่อง
human-resource-h8_3
นพ.ทศพร ยอดเมือง
สาขา ต้อหิน
ต้นสังกัด โรงพยาบาลพะเยา
human-resource-h8_4
นพ.นวชน สิริกาญจนพล(หมออาร์ม)
สาขา จอประสาทตา
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-h8_5
นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
สาขา จอประสาทตา
ต้นสังกัด โรงพยาบาลสงขลา
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 267990 คน