คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน รุ่นที่ 1

ธัญสร ใจเที่ยง

พว. ดวงธิดา สาระสีนา

วรัชยา บุญเอื้อ

จันจิรา เพ่งพิศ

ดารา ณ นรงค์

มยุรา นิธิเกตุกุล

เรณู เชาวน์เกษม

ธนาวรรณ ศรีกุลวงศ์
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน รุ่นที่ 2

นางสาวจันจิรา ฟองอ่อน(เป้า)
ศูนย์ต้อกระจก รพ.ธรรมศาสตร์

นางสาวมนชยา เร่งเร็ว(แจส)
รพ.พะเยา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069630 คน