คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  5
nurse-01
น.ส.กษมา เสวราภี
รพ.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
nurse-02
น.ส.สุนันทา แตงทอง
รพ.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
Nurse-03
น.ส.ยุพาภรณ์ ไชยบล
รพ.มหาราชนครราชสีมา
Nurse-04
น.ส.พรศรี สาสังข์
สถาบันสุขภาพเด็กฯ
nurse-05
น.ส.ดอกสร้อย อรชร
รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี
nurse-06
น.ส.นิยะดา มะแซ
รพ.ยะลา
nurse-07
นางพวงประภา คุณเงิน
รพ.ชุมแพ
nurse-08
นางวรรณเพ็ญ คำเทพ
รพ.น่าน
nurse-09
น.ส.พรเพชร ช่างขุนทด
รพ.ศุภมิตรเสนา
nurse-10
น.ส.อัจฉรา ฟูสีกุล
รพ.บำรุงราษฎร์
nurse-11
นางรัชนู วุฒิศิลป์
รพ.สุรินทร์
nurse-12
นางสุภา พัฒนา
รพ.ศูนย์สุราษฎร์ธานี
nurse-13
น.ส.จินตนา จินดาศักดิ์
รพ.เมืองฉะเชิงเทรา
nurse-14
นางบังอร ศรีป้อง
รพ.มหาสารคาม
nurse-15
พ.ต.ญ.ลดารัตน์ อำนวยชัย
รพ.พระมงกุฏเกล้า
nurse-16
น.ส.ณัฐวรรณ อุบลไทร
สถาบันบำราศนาดูร
nurse-17
นางยวงพร ป้อมสกุล
รพ.สงขลานครินทร์
nurse-18
น.ส.สุพาพร เพ็ชรอาวุธ
รพ.สุขสำราญ
nurse-19
นางเพ็ญศรี ปัญโญ
รพ.แพร่
nurse-20
นางวิมล เล็กทองมาก
รพ.เดิมบางนางบวช
nurse-21
นางธัญยธรณ์ จารุประพาฬ
รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
nurse-22
นางจรรยา พื้นชมภู
รพ.ลำสนธิ
nurse-23
นางทัศนี อินเอก
รพ.ชุมแสง
nurse-24
นางกัญจนา แสนไชยวงษา
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
nurse-25
นางอรุณี ดือราแม
รพ.สุไหงโก-ลก
nurse-25
นางณัฐสุดา สาครินทร์
รพ.ท่าบ่อ
nurse-25
นางขนิษฐา พูลศรี
รพ.ปากช่องนานา
nurse-25
น.ส.ชยานันท์ ยรรยง
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
nurse-25
น.ส.กัญญา แซ่โก
รพ.จุฬาลงกรณ์
nurse-25
น.ส.อรวรรณ ประกอบกิจ
รพ.รัตนบุรี
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 11660735 คน