คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  5
nurse-01
น.ส.กษมา เสวราภี
รพ.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
nurse-02
น.ส.สุนันทา แตงทอง
รพ.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
Nurse-03
น.ส.ยุพาภรณ์ ไชยบล
รพ.มหาราชนครราชสีมา
Nurse-04
น.ส.พรศรี สาสังข์
สถาบันสุขภาพเด็กฯ
nurse-05
น.ส.ดอกสร้อย อรชร
รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี
nurse-06
น.ส.นิยะดา มะแซ
รพ.ยะลา
nurse-07
นางพวงประภา คุณเงิน
รพ.ชุมแพ
nurse-08
นางวรรณเพ็ญ คำเทพ
รพ.น่าน
nurse-09
น.ส.พรเพชร ช่างขุนทด
รพ.ศุภมิตรเสนา
nurse-10
น.ส.อัจฉรา ฟูสีกุล
รพ.บำรุงราษฎร์
nurse-11
นางรัชนู วุฒิศิลป์
รพ.สุรินทร์
nurse-12
นางสุภา พัฒนา
รพ.ศูนย์สุราษฎร์ธานี
nurse-13
น.ส.จินตนา จินดาศักดิ์
รพ.เมืองฉะเชิงเทรา
nurse-14
นางบังอร ศรีป้อง
รพ.มหาสารคาม
nurse-15
พ.ต.ญ.ลดารัตน์ อำนวยชัย
รพ.พระมงกุฏเกล้า
nurse-16
น.ส.ณัฐวรรณ อุบลไทร
สถาบันบำราศนาดูร
nurse-17
นางยวงพร ป้อมสกุล
รพ.สงขลานครินทร์
nurse-18
น.ส.สุพาพร เพ็ชรอาวุธ
รพ.สุขสำราญ
nurse-19
นางเพ็ญศรี ปัญโญ
รพ.แพร่
nurse-20
นางวิมล เล็กทองมาก
รพ.เดิมบางนางบวช
nurse-21
นางธัญยธรณ์ จารุประพาฬ
รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
nurse-22
นางจรรยา พื้นชมภู
รพ.ลำสนธิ
nurse-23
นางทัศนี อินเอก
รพ.ชุมแสง
nurse-24
นางกัญจนา แสนไชยวงษา
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
nurse-25
นางอรุณี ดือราแม
รพ.สุไหงโก-ลก
nurse-25
นางณัฐสุดา สาครินทร์
รพ.ท่าบ่อ
nurse-25
นางขนิษฐา พูลศรี
รพ.ปากช่องนานา
nurse-25
น.ส.ชยานันท์ ยรรยง
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
nurse-25
น.ส.กัญญา แซ่โก
รพ.จุฬาลงกรณ์
nurse-25
น.ส.อรวรรณ ประกอบกิจ
รพ.รัตนบุรี
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069651 คน