คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  7
nurse-01
นางจันทร์ส่อง คงกระพันธ์
nurse-02
นางสาวอุทุมพร วัชรโชติ
Nurse-03
นางสาวพรรณนิภา จันทะขิน
Nurse-04
Ms.Iv Sorphea
nurse-05
Ms.Khann Sokhim
nurse-06
นางสาวอัญชลี เชิญกลาง
nurse-07
นางสาวขนิษฐา ดำจันทร์
nurse-08
นางกนกอร ทัพเจริญ
nurse-09
นางดวงใจ วณิชจารุกวิน
nurse-10
นางสาววาสนา คำสา
nurse-11
นางประภาพร ศรีสว่าง
nurse-12
นางสาวภิรมย์ญา จีนร้าย
nurse-13
นางกนกวรรณ์ ไชยสัตย์
nurse-14
นางสาวเสาวนิต ดีไทย
nurse-15
นางสาวกุสุมา ภารดีรุจิรา
nurse-16
นางสาวปนัดดา ลี้เจริญ
nurse-17
น.ส.พัชรินทร์ อุตสาหประดิษฐ์
nurse-18
นางกชกร ชินสมบูรณ์
nurse-19
นางศศิธร ชินรักษ์บำรุง
nurse-20
ร.อ.หญิง ปรารถนา รักขนาม
nurse-21
นางสุมาลี บุญยะเพ็ญ
nurse-22
นางอรอุมา จ้อยจุฑา
nurse-23
นางสาวซารีระห์ อาแว
nurse-24
นางสาวสุภาวดี ชวนะลิขิกร
nurse-25
นางสกาวรัตน์ สุรัตนากรเกษม
nurse-26
เรืออากาศตรีหญิงปนัดดา วิชาคำ
nurse-27
นางสาวสุชาดา แซ่ลี้
nurse-28
นางรัตติยา แสดคง
nurse-29
นางสาวนิตยา ตระกูลรัมย์
nurse-30
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วน้ำ
nurse-31
นางสาวจริยา สามิตร
nurse-32
นางยุพาพร หอมสมบัติ
nurse-33
พ.ต.หญิงเลิศลักษณ์ เพชรนรชาติ
nurse-34
นางสาวธันยพัฒน์ กั้วพิสมัย
nurse-35
นางวนิดา คู่เคียงบุญ
nurse-36
นางสาวดวงรัตน์ วงศ์วุฒิ
nurse-37
นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี
nurse-38
นางปราณี พุทธรักษา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069646 คน