คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา  รุ่นที่  7
nurse-01
นางจันทร์ส่อง คงกระพันธ์
nurse-02
นางสาวอุทุมพร วัชรโชติ
Nurse-03
นางสาวพรรณนิภา จันทะขิน
Nurse-04
Ms.Iv Sorphea
nurse-05
Ms.Khann Sokhim
nurse-06
นางสาวอัญชลี เชิญกลาง
nurse-07
นางสาวขนิษฐา ดำจันทร์
nurse-08
นางกนกอร ทัพเจริญ
nurse-09
นางดวงใจ วณิชจารุกวิน
nurse-10
นางสาววาสนา คำสา
nurse-11
นางประภาพร ศรีสว่าง
nurse-12
นางสาวภิรมย์ญา จีนร้าย
nurse-13
นางกนกวรรณ์ ไชยสัตย์
nurse-14
นางสาวเสาวนิต ดีไทย
nurse-15
นางสาวกุสุมา ภารดีรุจิรา
nurse-16
นางสาวปนัดดา ลี้เจริญ
nurse-17
น.ส.พัชรินทร์ อุตสาหประดิษฐ์
nurse-18
นางกชกร ชินสมบูรณ์
nurse-19
นางศศิธร ชินรักษ์บำรุง
nurse-20
ร.อ.หญิง ปรารถนา รักขนาม
nurse-21
นางสุมาลี บุญยะเพ็ญ
nurse-22
นางอรอุมา จ้อยจุฑา
nurse-23
นางสาวซารีระห์ อาแว
nurse-24
นางสาวสุภาวดี ชวนะลิขิกร
nurse-25
นางสกาวรัตน์ สุรัตนากรเกษม
nurse-26
เรืออากาศตรีหญิงปนัดดา วิชาคำ
nurse-27
นางสาวสุชาดา แซ่ลี้
nurse-28
นางรัตติยา แสดคง
nurse-29
นางสาวนิตยา ตระกูลรัมย์
nurse-30
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วน้ำ
nurse-31
นางสาวจริยา สามิตร
nurse-32
นางยุพาพร หอมสมบัติ
nurse-33
พ.ต.หญิงเลิศลักษณ์ เพชรนรชาติ
nurse-34
นางสาวธันยพัฒน์ กั้วพิสมัย
nurse-35
นางวนิดา คู่เคียงบุญ
nurse-36
นางสาวดวงรัตน์ วงศ์วุฒิ
nurse-37
นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี
nurse-38
นางปราณี พุทธรักษา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 11660621 คน