หลักสูตร เอกสารประกอบการบรรยาย Image challenge
สำหรับนักศึกษาแพทย์  รายวิชาจักษุวิทยา
หลักสูตรรายวิชาจักษุวิทยา
นักศึกษาแพทย์ปีที่  5  (พค.451)
ตารางสอนหลักและบทบรรยายรายวิชา
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. 2545ของแพทยสภา
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตา
สำหรับแพทย์ประจำบ้าน  สาขาจักษุวิทยา
ประวัติความเป็นมาการเปิดหลักสูตร
แพทย์ประจำบ้าน จักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน
ปีการศึกษา  2549
กิจกรรมการเรียนการสอน
ส่วนการบรรยายทางวิชาการ
สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
16 ม.ค. 57
บทบาทของพยาบาล
ในการดูแลสุขภาพตา
นวัตกรรมสุขภาพ
ไฟแดงแจ้งตาหวาน
ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไข
ในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลฯ ฉบับที่ 2
ตาสวย...หน้าใส
ตา…สวยด้วย Botox ☺
3ส Smart Eye Nurse
FoodSuppOculHeal
Gen next The Workplace
Nursing Research and Innovation
Service Plan
ดูแลรักษาตา...ด้วยหัวใจ
ต้อเนื้อ Pterygium
โรคตา..อันตราย
วิวัฒนาการการรักษาโรคต้อกระจกและเลนส์แก้วตาเทียม
การคัดกรองต้อกระจกแบบมืออาชีพ
คัดกรองโรคเบาหวานขึ้นตาแบบมืออาชีพ
ไอทีสำหรับพยาบาลที่ไม่ใช่นักไอที
รอบรู้โครงการตาของสธ-สปสช ปี 59-60
New technology in eyeglasses and contact lenses
รายละเอียด
บทบาทของศูนย์สิรินธร เพื่อการฟื้นฟู กับบริการผู้ป่วยสายตาเลือนราง
รายละเอียด
การดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยใน
รายละเอียด
การสนับสนุนระบบบริการด้านจักษุในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รายละเอียด
การดูแลผู้ป่วยในคลินิกสายตาเลือนราง
รายละเอียด
สถานการณ์การพัฒนาศักยภาพและสิทธิของคนพิการ
รายละเอียด
Ophthalmic Complications Prevention in In Patient Department
รายละเอียด
Computer Vision Syndrome
รายละเอียด
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
รายละเอียด
สมรรถนะของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทางตา
รายละเอียด
วิจัย R2R ประสิทธิผลของ tropicamide ร่วมกับ phenylephrine ในการขยายรูม่านตา ก่อนผ่าตัดของผู้ป่วย
รายละเอียด
นวัตกรรมจากหอผู้ป่วย
รายละเอียด
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า
2  3  ... 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6277221 คน