คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
แพทย์ประจำบ้าน  ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รุ่น  1  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2549  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2549  -  31  พฤษภาคม  2552)
human-01
รท.นพ.จาตุชาญ (วรวิทย์)
อึ้งภูรีเสถียร

สาขาจอประสาทตา
ต้นสังกัด อิสระ
human-02
พญ.ปิยะดา  พูลสวัสดิ์
สาขาโรคต้อหิน
ต้นสังกัด อิสระ
human-03
พญ.รัชดาภรณ์  ตันติมาลา
ต้นสังกัด  อิสระ
รุ่น  2  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2550  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2550  -  31  พฤษภาคม  2553)
human-04
พญ.สุนทรี  ธิติวิเชียรเลิศ
ต้นสังกัด  อิสระ
human-05
นพ.ชินสุต  อรุณากูร
ต้นสังกัด  อิสระ
human-resource-06
พญ.ทิพย์สุมาลย์  แม้นกลาง
ต้นสังกัด รพ.  สมเด็จพระสังฆราชที่  17
รุ่น  3  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2551  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2551  -  31  พฤษภาคม  2554)
human-resource-07
พญ.กนกวรรณ  วงศ์สุวรรณ
ต้นสังกัด  อิสระ
human-resource-08
พญ.ปรียนันท์  อารีวิจิตร
ต้นสังกัด  รพ.ภูมิพล
human-resource-09
พญ.จิตรลดา  เลิศจรัสวิไล
ต้นสังกัด  เทศบาลเมืองพัทยา
รุ่น  4  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2552  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2552  -  31  พฤษภาคม  2555)
human-resource-10
พญ.ทิพย์นภา  พัฒนธำรงเกษม
สาขาโรคต้อหิน
ต้นสังกัด  อิสระ
human-resource-11
พญ.รวิวาร  จารุเกษตรพร
ต้นสังกัด  รพ.บ้านแพ้ว
human-resource-12
พญ.ฐณิชยา  เหรียญภิญญรัฒน์
ต้นสังกัด  รพ.แกลง  ระยอง
รุ่น  5  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2553  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2553  -  31  พฤษภาคม  2556)
human-resource-19
พญ.ศรินทิพย์ พานชัยเจริญ
human-resource-20
พญ.สุธนี  สนธีรติ
human-resource-21
พญ.หฤทัย  สันติเศรษฐสิน
human-resource-22
พญ.หทัยชนก  ศรีไพโรจน์
human-resource-32
นพ.ภูวนาท  รัตนนิเวศน์
รุ่น  6  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2554  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2554  -  31  พฤษภาคม  2557)
human-resource-23
พญ.สุรักษ์  พัฒนกนก
human-resource-24
พญ.วันวิสาข์  ตันสิริเจริญกุล
human-resource-25
พญ.เบญจพร  สิกขมาน
human-resource-26
พญ.สุมาพร  ตรีวัชรานนท์
human-resource-27
นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดำรงวัฒนา
รุ่น  7  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2555  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2555  -  31  พฤษภาคม  2558)
human-resource-28
นพ.โยธิน  ฐิตวัฒนกุล
human-resource-29
นพ.อนันต์  ซิงห์
human-resource-29
นพ.นวชน  สิริกาญจนพล
human-resource-30
พญ.วรรณิศา  ศุภเจียรพันธ์
รุ่น  8  เริ่มอบรมปีการศึกษา 2556  (ระยะเวลาอบรม  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2559)
human-resource-r8_1
นพ.ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล
human-resource-r8_2
นพ.สุธี อนันต์ประเสริฐ
human-resource-r8_3
พญ.วชิรา สนธิไชย
human-resource-r8_4
พญ.ภาวินี อมรพันธางค์
human-resource-r8_5
พญ.อมรรัตน์ วงษ์ณรัตน์
รุ่น  9  เริ่มอบรมปีการศึกษา 2557  (ระยะเวลาอบรม  1 มิถุนายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2560)
human-resource-r9_1
นพ.ประธาน ปิยสุนทร
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r9_2_edit
นพ.ภิวัฒก์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์
ต้นสังกัด โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
human-resource-r9_3
พญ.กัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r9_4
พญ.ภาษิตา มงคลโชติการ
ต้นสังกัด โรงพยาบาลนางรอง
human-resource-r9_5
พญ.เบญญาภา สุรเกียรติชานุกูล
ต้นสังกัด โรงพยาบาลตำรวจ
รุ่น  10  เริ่มอบรมปีการศึกษา 2558  (ระยะเวลาอบรม  1 มิถุนายน 2558 - 31 พฤษภาคม 2561)
human-resource-r10_1
นพ.ยงยศ ทั่วจบ
ต้นสังกัด สำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานครฯ
human-resource-r10_2
นพ.ณัฐดนัย ปิ่นคำ
ต้นสังกัด โรงพยาบาลอินทร์บุรี
human-resource-r10_3
พญ.หทัย หะวานนท์
ต้นสังกัด เขตบริการสุขภาพที่ 11
human-resource-r10_4
พญ.ลิสา ฉัตรสุทธิพงษ์
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r10_5
นพ.ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชัย
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r10_6
Dr.Chea Sophaktra
ต้นสังกัด ราชอาณาจักรกัมพูชา
human-resource-r10_7
Dr.Kham od Nouansavanh
ต้นสังกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รุ่น  11
human-resource-r11_1
พญ.จิรนันท์ ทรัพย์ทวีผลบุญ
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r11_2
พญ.พรมพร ภัทรเจียรพันธุ์
ต้นสังกัด วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์
human-resource-r11_3
พญ.รณิภา ศิริบรูณะ
ต้นสังกัด รพ.ทหารผ่านศึก
human-resource-r11_4
นพ.ธนกฤต สรสิทธิ์
ต้นสังกัด เขตบริการสุขภาพที่ 8
human-resource-r11_5
พญ.อัยรฏา ศิริกฤษฎา
ต้นสังกัด รพ.มุกดาหาร
human-resource-r11_6
Aye min Thant
ต้นสังกัด ประเทศพม่า
human-resource-r11_7
Kim Vannak
ต้นสังกัด ประเทศกัมพูชา
รุ่น  12
human-resource-r12_1
นพ.ชาติชาย วิภูษณวิทย์
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r12_2
นพ.เทียนชัย ภาสุรกุล
ต้นสังกัด วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์
human-resource-r12_3
นพ.ปฐวี พงษ์พิศิษฎ์กุล
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r12_4
พญ.ชนม์วรัตถ์ ภัทรพงศ์ดิลก
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r12_5
พญ.ธาราวดี ชวรุ่ง
ต้นสังกัด เขตสุขภาพที่ 3
human-resource-r12_6
พญ.กรกนก ศักดิ์ศรีทวี
ต้นสังกัด รพ.จุฬาภรณ์
human-resource-r12_7
พญ.กรอบกาญจน์ วิชิตนาค
ต้นสังกัด รพ.อ่างทอง
human-resource-r12_8
Prom Povsorina
ต้นสังกัด ประเทศกัมพูชา
human-resource-r12_9
Lawun Phyu Phyu
ต้นสังกัด ประเทศพม่า
human-resource-r12_10
Manju Pant
ต้นสังกัด ประเทศเนปาล
รุ่น  13
human-resource-r13_1
พญ.ชญานี เพ็ญเพียร
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r13_2
พญ.ณฤชนก เลิศกุศล
ต้นสังกัด วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์
human-resource-r13_3
พญ.กนิษฐา กิตยารักษ์
ต้นสังกัด รพ.พุทธโสธร
human-resource-r13_4
พญ.สุพิชญา ศัพท์เสนาะ
ต้นสังกัด รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
human-resource-r13_5
พญ.อรณิชา ศรีวนิชย์
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r13_6
นพ.ทยากร คุปกาญจนา
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r13_7
นพ.วิรณัฏฐ์ สุทธิสา
ต้นสังกัด รพ.มหาสารคราม
human-resource-r13_8
Aung Koko Oo
ต้นสังกัด ประเทศพม่า
human-resource-r13_9
Chhay Sombo
ต้นสังกัด ประเทศกัมพูชา
human-resource-r13_10
Kalathone Phommachanh
ต้นสังกัด ประเทศลาว
human-resource-r13_11
Keovongkoth Nouanphanthakoun
ต้นสังกัด ประเทศลาว
human-resource-r13_12
Phoutthavong Phanyanouvong
ต้นสังกัด ประเทศลาว
รุ่น  14

นพ.กิตติเทพ สุขคง
ต้นสังกัด เขตสุขภาพที่ 10 สป.สธ.

พญ.พรพิมล อุปการ
ต้นสังกัด รพ.สวรรค์ประชารักษ์ สป.สธ.

นพ.สุรเดช แสงวิสิทธิ์
ต้นสังกัด รพ.อุทัยธานี สป.สธ.

พญ. สร้อยศรี เธียรธัญทิพย์
ต้นสังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์
ม.ธรรมศาสตร์ (CICM)

นพ.พิชา ธัญพิมล
ต้นสังกัด อิสระ

นพ.สุวิทย์ คงบันดาลสุข
ต้นสังกัด อิสระ

นพ.ภูเบศ เนียมประดิษฐ์
ต้นสังกัด อิสระ

Seng Montha
ต้นสังกัด ประเทศกัมพูชา
รุ่น 15

นพ.เจษฎา บัวทอง

นพ.กฤษฏิ์รัฐ พาณิชย์ทวีกุล

นพ.พชรพล ศิลป์สัมฤทธิ์

นพ.ชูวิทย์ พานิชสมัย

พญ.จุไรพร สันติร่วมใจรักษ์

พญ.สิรินีร ม่วงศิริ

พญ.ณัฐฐา แป้นคุ้มญาติ
รุ่น 16

นพ.ธิติ วิชญชีวินทร์

นพ.กรัณย์ วิทยานุภาพยืนยง

พญ.จิตรา ปาวา

พญ.ปภาวรินทร์ ศิริเกียรติสูง

พญ.ลักษมณ ภาสอาจ

พญ.ดนยา หงสุรพันธ์

นพ.นนทพันธ์ ณรงค์

นพ.กษิดิ์เดช จรุงจิตตานุสนธิ์

พญ.ณิชดี สุขจิระ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 43761796 คน