คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
แพทย์ประจำบ้าน  ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รุ่น  1  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2549  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2549  -  31  พฤษภาคม  2552)
human-01
รท.นพ.จาตุชาญ (วรวิทย์)
อึ้งภูรีเสถียร

สาขาจอประสาทตา
ต้นสังกัด อิสระ
human-02
พญ.ปิยะดา  พูลสวัสดิ์
สาขาโรคต้อหิน
ต้นสังกัด อิสระ
human-03
พญ.รัชดาภรณ์  ตันติมาลา
ต้นสังกัด  อิสระ
รุ่น  2  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2550  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2550  -  31  พฤษภาคม  2553)
human-04
พญ.สุนทรี  ธิติวิเชียรเลิศ
ต้นสังกัด  อิสระ
human-05
นพ.ชินสุต  อรุณากูร
ต้นสังกัด  อิสระ
human-resource-06
พญ.ทิพย์สุมาลย์  แม้นกลาง
ต้นสังกัด รพ.  สมเด็จพระสังฆราชที่  17
รุ่น  3  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2551  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2551  -  31  พฤษภาคม  2554)
human-resource-07
พญ.กนกวรรณ  วงศ์สุวรรณ
ต้นสังกัด  อิสระ
human-resource-08
พญ.ปรียนันท์  อารีวิจิตร
ต้นสังกัด  รพ.ภูมิพล
human-resource-09
พญ.จิตรลดา  เลิศจรัสวิไล
ต้นสังกัด  เทศบาลเมืองพัทยา
รุ่น  4  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2552  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2552  -  31  พฤษภาคม  2555)
human-resource-10
พญ.ทิพย์นภา  พัฒนธำรงเกษม
สาขาโรคต้อหิน
ต้นสังกัด  อิสระ
human-resource-11
พญ.รวิวาร  จารุเกษตรพร
ต้นสังกัด  รพ.บ้านแพ้ว
human-resource-12
พญ.ฐณิชยา  เหรียญภิญญรัฒน์
ต้นสังกัด  รพ.แกลง  ระยอง
รุ่น  5  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2553  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2553  -  31  พฤษภาคม  2556)
human-resource-19
พญ.ศรินทิพย์ พานชัยเจริญ
human-resource-20
พญ.สุธนี  สนธีรติ
human-resource-21
พญ.หฤทัย  สันติเศรษฐสิน
human-resource-22
พญ.หทัยชนก  ศรีไพโรจน์
human-resource-32
นพ.ภูวนาท  รัตนนิเวศน์
รุ่น  6  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2554  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2554  -  31  พฤษภาคม  2557)
human-resource-23
พญ.สุรักษ์  พัฒนกนก
human-resource-24
พญ.วันวิสาข์  ตันสิริเจริญกุล
human-resource-25
พญ.เบญจพร  สิกขมาน
human-resource-26
พญ.สุมาพร  ตรีวัชรานนท์
human-resource-27
นพ.ดวงมนตรี โรจน์ดำรงวัฒนา
รุ่น  7  เริ่มอบรมปีการศึกษา  2555  (ระยะเวลาอบรม  1  มิถุนายน  2555  -  31  พฤษภาคม  2558)
human-resource-28
นพ.โยธิน  ฐิตวัฒนกุล
human-resource-29
นพ.อนันต์  ซิงห์
human-resource-29
นพ.นวชน  สิริกาญจนพล
human-resource-30
พญ.วรรณิศา  ศุภเจียรพันธ์
รุ่น  8  เริ่มอบรมปีการศึกษา 2556  (ระยะเวลาอบรม  1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2559)
human-resource-r8_1
นพ.ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล
human-resource-r8_2
นพ.สุธี อนันต์ประเสริฐ
human-resource-r8_3
พญ.วชิรา สนธิไชย
human-resource-r8_4
พญ.ภาวินี อมรพันธางค์
human-resource-r8_5
พญ.อมรรัตน์ วงษ์ณรัตน์
รุ่น  9  เริ่มอบรมปีการศึกษา 2557  (ระยะเวลาอบรม  1 มิถุนายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2560)
human-resource-r9_1
นพ.ประธาน ปิยสุนทร
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r9_2_edit
นพ.ภิวัฒก์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์
ต้นสังกัด โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
human-resource-r9_3
พญ.กัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r9_4
พญ.ภาษิตา มงคลโชติการ
ต้นสังกัด โรงพยาบาลนางรอง
human-resource-r9_5
พญ.เบญญาภา สุรเกียรติชานุกูล
ต้นสังกัด โรงพยาบาลตำรวจ
รุ่น  10  เริ่มอบรมปีการศึกษา 2558  (ระยะเวลาอบรม  1 มิถุนายน 2558 - 31 พฤษภาคม 2561)
human-resource-r10_1
นพ.ยงยศ ทั่วจบ
ต้นสังกัด สำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานครฯ
human-resource-r10_2
นพ.ณัฐดนัย ปิ่นคำ
ต้นสังกัด โรงพยาบาลอินทร์บุรี
human-resource-r10_3
พญ.หทัย หะวานนท์
ต้นสังกัด เขตบริการสุขภาพที่ 11
human-resource-r10_4
พญ.ลิสา ฉัตรสุทธิพงษ์
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r10_5
นพ.ปกรณ์กิจ พฤกษาอุดมชัย
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r10_6
Dr.Chea Sophaktra
ต้นสังกัด ราชอาณาจักรกัมพูชา
human-resource-r10_7
Dr.Kham od Nouansavanh
ต้นสังกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รุ่น  11
human-resource-r11_1
พญ.จิรนันท์ ทรัพย์ทวีผลบุญ
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r11_2
พญ.พรมพร ภัทรเจียรพันธุ์
ต้นสังกัด วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์
human-resource-r11_3
พญ.รณิภา ศิริบรูณะ
ต้นสังกัด รพ.ทหารผ่านศึก
human-resource-r11_4
นพ.ธนกฤต สรสิทธิ์
ต้นสังกัด เขตบริการสุขภาพที่ 8
human-resource-r11_5
พญ.อัยรฏา ศริกฤษฎา
ต้นสังกัด รพ.มุกดาหาร
human-resource-r11_6
Aye min Thant
ต้นสังกัด ประเทศพม่า
human-resource-r11_7
Kim Vannak
ต้นสังกัด ประเทศกัมพูชา
รุ่น  12
human-resource-r12_1
นพ.ชาติชาย วิภูษณวิทย์
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r12_2
นพ.เทียนชัย ภาสุรกุล
ต้นสังกัด วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์
human-resource-r12_3
นพ.ปฐวี พงษ์พิศิษฎ์กุล
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r12_4
พญ.ชนม์วรัตถ์ ภัทรพงศ์
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r12_5
พญ.ธาราวดี ชวรุ่ง
ต้นสังกัด เขตสุขภาพที่ 3
human-resource-r12_6
พญ.กรกนก ศักดิ์ศรีทวี
ต้นสังกัด รพ.จุฬาภรณ์
human-resource-r12_7
พญ.กรอบกาญจน์ วิชิต
ต้นสังกัด รพ.อ่างทอง
human-resource-r12_8
Prom Povsorina
ต้นสังกัด ประเทศกัมพูชา
human-resource-r12_9
Lawun Phyu Phyu
ต้นสังกัด ประเทศพม่า
human-resource-r12_10
Manju Pant
ต้นสังกัด ประเทศเนปาล
รุ่น  13
human-resource-r13_1
พญ.ชญานี เพ็ญเพียร
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r13_2
พญ.ณฤชนก เลิศกุศล
ต้นสังกัด วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์
human-resource-r13_3
พญ.กนิษฐา กิตยารักษ์
ต้นสังกัด รพ.พุทธโสธร
human-resource-r13_4
พญ.สุพิชญา ศัพท์เสนาะ
ต้นสังกัด รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
human-resource-r13_5
พญ.อรณิชา ศรีวนิชย์
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r13_6
นพ.ทยากร คุปกาญจนา
ต้นสังกัด อิสระ
human-resource-r13_7
นพ.วิรณัฏฐ์ สุทธิสา
ต้นสังกัด รพ.มหาสารคราม
human-resource-r13_8
Aung Koko Oo
ต้นสังกัด ประเทศพม่า
human-resource-r13_9
Chhay Sombo
ต้นสังกัด ประเทศกัมพูชา
human-resource-r13_10
Kalathone Phommachanh
ต้นสังกัด ประเทศลาว
human-resource-r13_11
Keovongkoth Nouanphanthakoun
ต้นสังกัด ประเทศลาว
human-resource-r13_12
Phoutthavong Phanyanouvong
ต้นสังกัด ประเทศลาว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 387114 คน