คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา รุ่นที่ 20

พว.จิตติกา ใจกว้าง

พว.อุไรวรรณ ลำพา

พว.สุธาสินี มะลิซ้อน

พว.ภัทราวรรณ กันนิยม

พว.ร.ท.หญิง ณกัตสพรรณ สุกใส

พว.ณัฐพร สวนเพลง

พว.วิไลพร ม่วงจันทร์

พว.หทัยรัตน์ อภิณหวัฒน์

พว.กิติมา เจียมสกุล

พว.ปิยธิดา วงษ์รัตนะ

พว.จิราพร มูลสูตร

พว.กุลลิศรา แซ่อึ่ง

พว.ณัฐนันท์ วังทอง

พว.อมรรัตน์ อรรถาพิช

พว. มาเรียม ตะโนรี

พว.วธัญญา เกิดเนตร

พว.ศิริพร บุญรักษา

พว.ภาวิณีย์ สุดเสน่หา

พว.เพ็ญแข บ่อไทย

พว.วรรณเรศ วงษ์คำเขียว

พว.ปุณยาพร กล้วยน้อย

พว.สชิลา สิงห์ชูวงศ์

พว.ปฤษณา เรืองประโคน

พว.อุทัยวรรณ พาติกบุตร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069512 คน