คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รายชื่อพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา รุ่นที่ 21

ร.อ.หญิง ศตพร ชัยชนะ

น.ส.ปัจมาภรณ์ บุษบรรณ

น.ส.ทิพย์สุดา รตาภรณ์

น.ส.มานิตา มิตร์เทวิน

น.ส.พนิดา สุขลาภวิทยาคุณ

น.ส.วิรัชนี เอี่ยมรัมย์

น.ต.หญิง รัชฏิกา ทองจันดี

พ.ต.ท.หญิงขนิษฐา อุทัยรัตน์

น.ส.เสาวนีย์ ต่ายสอาด

นางกิ่งกาญน์ ตรัยศิลานันท์

น.ส.สุภาวดี โรจน์แสงสิทธิ์กุล

น.ส.อรจิรา ศรีจันทร์

น.ส.ธันทิวา สวยเอี่ยม

นางเบญจภรณ์ รัศมี

น.ส.สุนทรี ใสสะอาด

น.ส.นวลแสง เอี่ยมงาม

น.ส.รจน์ เพ็งแก้ว

นางกาญจนา ปวุตินันท์

น.ส.ดลยา ธิวะโต

นายพัฒ เพ็งผลา

นางรติกร ภิญโญ

น.ส.อุไรวรรณ ทองอยู่

น.ส.อลิสา อ่อนละมุล

น.ส.ศิริพร ฮาบพนม

น.ส.กมลฉัตร พลพิชัย

น.ส.บังอร จูจะนะ

น.ส.ชื่นนภา นาถืก

น.ส.ณัฐสุดา แสงบุญ

น.ส.พัดชา นทีประสิทธิพร

น.ส.ชลลดา ทับทิม

น.ส.สิริพร ฟองคำ

น.ส.นาถลดา หัสโน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069484 คน