คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
รุ่นที่ 19
รุ่นที่ 20
รุ่นที่ 21
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รายนามคณาจารย์พิเศษประจำภาควิชา
อาจารย์นายแพทย์ประธาน ปิยสุนทร

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรจักษุวิทยา (ธรรมศาสตร์)
- อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตา (ธรรมศาสตร์)
อาจารย์นายแพทย์เกียรติ ถีวุฒิตา
หน่วยโรคจอตา(Retina)


- แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- วุฒิบัตร(ว.ว.)สาขาจัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ประกาศนียบัตรอนุสาขาจอตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail : kiattheewhuitta@gmail.com
อดีตคณาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา (อาจารย์พิเศษ)
list-faculty-sp-07 อาจารย์แพทย์หญิงทิพย์นภา เศรษฐบุตร

- แพทยศาสตร์บัณฑิต (ธรรมศาสตร์)
- วุฒิบัตรจักษุวิทยา (ธรรมศาสตร์)
- ประกาศนียบัตรอนุสาขาต้อหิน (ธรรมศาสตร์)
- Certificate of Research Glaucoma Fellowship, Glaucoma Associates of New York,
  The New York Eye and Ear Infirmary, USA
- Certificate of Clinical Observership Program in Uveitis,
  Weill Cornell Medical College, USA
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6069661 คน