คณาจารย์
คณาจารย์ประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
คณาจารย์พิเศษประจำ
ภาคสาขาวิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ทำเนียบพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13   
รุ่นที่ 14
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
รุ่นที่ 17
รุ่นที่ 18
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
"Retinel Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
"Glaucoma Nurse Specialty"
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รายนามคณาจารย์พิเศษประจำภาควิชา
อาจารย์นายแพทย์ประธาน ปิยสุนทร

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรจักษุวิทยา (ธรรมศาสตร์)
- อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตา (ธรรมศาสตร์)
อาจารย์นายแพทย์เกียรติ ถีวุฒิตา
หน่วยโรคจอตา(Retina)


- แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- วุฒิบัตร(ว.ว.)สาขาจัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ประกาศนียบัตรอนุสาขาจอตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail : kiattheewhuitta@gmail.com
อดีตคณาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา (อาจารย์พิเศษ)
list-faculty-sp-04 อาจารย์แพทย์หญิงณัฐมล  ศรีสำราญ
หน่วยโรคต้อหิน


-  พบ.(จุฬา)
-  วุฒิบัตรจักษุวิทยา  (จุฬา)
-  อนุสาขาต้อหิน  (ราชวิถี)
-  Certificate  of  Glaucoma  Research  Fellowship  ,  University  of  California  ,
   San  Diego  School  of  Medicine  ,  San  Diego  ,  USA

E-mail : snuttamon@yahoo.com
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 11661324 คน