เครื่องตรวจกระจกตาชนิดพิเศษ (Confocal Scanning)

มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม มอบ “เครื่องตรวจกระจกตาชนิดพิเศษ (Confocal Scanning)” เป็นเครื่องที่ 3 ของ ประเทศไทย มูลค่า 2,700,000 บาท ให้ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 4

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลางครั้งที่ 4 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรม เอวัน พัทยา ชลบุรี
โครงการแว่นผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดทำ “โครงการแว่นผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติ” วัดสายตาและมอบแว่นตาฟรีแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3,500 กรอบ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550
รางวัล "Distinguished Service Award"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัล "Distinguished Service Award" ในฐานะผู้ทำประโยชน์ต่อวงการจักษุวิทยาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองลาฮอร์ ประเทศ-ปากีสถาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 2

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ จักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 2 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2549 ณ Sunset Village Resort พัทยา ชลบุรี
โครงการแว่นตาเพื่อน้องเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดทำ “โครงการแว่นตาเพื่อน้องเฉลิมพระเกียรติ” วัดสายตาและมอบแว่นตาฟรีแก่เด็กอายุ 0 - 15 ปี จำนวน 700 กรอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549
งานจักษุแพทย์ภาคกลาง ครั้งที่ 1

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการจักษุแพทย์ภาคกลางครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2549 ณ The Tide Resort บางแสน ชลบุรี
สถาบันฝึกอบรมผลิตจักษุแพทย์

ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากแพทยสภา ให้เป็น สถาบันฝึกอบรมผลิตจักษุแพทย์ ปีละ 3 คน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2548
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 198315 คน