[SURE.EXPERT.PLAYLIST]
[ความรู้โรคตา] [หัตถการ] [การผ่าตัด]

การวัดความดันตา

การตรวจตาบอดสี

การรักษาสิ่งแปลกปลอมที่เยื่อบุตาและกระจกตา

การวัดระดับสายตา (Visual Acuity)

Contrast  Test

การประกอบแว่น
กระบวนการประกอบแว่นมีความสำคัญสำหรับ
บุคลากรด้านจักษุ  โดยมีขั้นตอนต่างๆที่สำคัญ

การตรวจ  ROP
เป็นโรคที่มีความสำคัญกับปัญหาจักษุสาธารณสุข
การตรวจต้องใช้ทักษะที่ควรมีการฝึกฝนจนชำนาญ

วิธีเปิดเปลือกตา  เพื่อตรวจ  ROP

เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อการตรวจ  ROP
จึงควรได้ฝึกฝนอย่างถูกวิธี
 
[ความรู้โรคตา] [หัตถการ] [การผ่าตัด]
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 6277251 คน