ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการความรู้บูรณาการ "Integrative TU Health Care" (ศูนย์ดวงตาประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์)
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าร่วมประชุม *
ชื่อ - นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
Email Address *
หน่วยงานหรือโรงพยาบาลที่ท่านสังกัด *
ข้อจำกัดด้านอาหาร *
ยืนยัน *